Strona GłównaRada Miasta Rady Osiedli Wybory 2002


WYBORY SAMORZĄDOWE 2002

W tym roku, zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą można kandydować do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Prawo kandydowania w wyborach samorządowych ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady.

Listę kandydatów (na której może być tylko jeden kandydat) może zgłosić partia polityczna, stowarzyszenie lub organizacja społeczna oraz wyborcy, którzy muszą w tym celu powołać komitet wyborczy (minimum 5 osób).

Każda zgłoszona lista kandydatów powinna być poparta podpisami:

 • do rad gmin - co najmniej 25 wyborców (w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców) i co najmniej 150 wyborców (w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców)
 • do rad powiatów - co najmniej 200 wyborców
 • do sejmików województw ? co najmniej 300 wyborców

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i z jednej listy kandydatów.

Kampanię wyborczą można rozpocząć w dniu podania do publicznej wiadomości zarządzenia o wyborach i trzeba skończyć najpóźniej 24 godziny przed dniem głosowania.

Kampanii wyborczej nie wolno prowadzić m.in.:

 • na terenie urzędów administracji państwowej, samorządowej i sądów,
 • na terenie zakładów pracy w sposób zakłócający ich normalne funkcjonowanie
 • na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek podlegających MSWiA

Podczas kampanii nie wolno również m.in.:

 • agitować na rzecz kandydata bez uprzedniej zgody pełnomocnika komitetu wyborczego
  urządzać podczas kampanii wyborczej loterii fantowych, gier losowych i konkursów z cennymi nagrodami
 • od 7 dnia przed wyborami, aż do zakończenia głosowania nie wolno podawać wyników sondaży przedwyborczych
 • umieszczać plakatów i haseł wyborczych na budynkach, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach telekomunikacyjnych i energetycznych bez zezwolenia właściciela lub zarządcy

Wydatki komitetu wyborczego są pokrywane z ich własnych źródeł. Finansowanie uczestnictwa w wyborach jest jawne i musi być po wyborach rozliczone na podstawie sprawozdania. Pieniądze nie mogą pochodzić:

 • z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządowych
 • od państwowych jednostek organizacyjnych
 • od przedsiębiorstw państwowych
 • od osób zagranicznych

Nadwyżkę pozyskanych środków komitet musi przekazać na cele charytatywne

Kandydaci i ich komitety wyborcze mają prawo:

 • do wniesienia do sądu wojewódzkiego m.in. o konfiskatę i ograniczenie dystrybucji materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwe dane i informacje o kandydacie. Sąd musi rozpatrzyć wniosek w ciągu 24 godzin.
 • Takie same dane i informacje opublikowane w prasie podlegają sprostowaniu w ciągu 48 godzin
 • komitety, których listy wyborcze zostały zarejestrowane mają prawo do nieodpłatnego umieszczenia swoich audycji wyborczych na antenach mediów publicznych - na ich koszt.
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.