Strona Główna Raport o stanie miasta 2002
 
 

Źróda informacji

 
 1. Aeroklub Szczeciński
 2. Akademia Rolnicza w Szczecinie
 3. Analiza pierwotnego rynku mieszkaniowego w Szczecinie - Nieruchomości Markowscy
 4. Analiza zdolności kredytowej Miasta Szczecina wraz z prognozą kwoty długu. Marzec 2001
 5. Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, grudzień 2001
 6. Biuro Obrotu Nieruchomościami, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 74
 7. Bokserski Klub Sportowy "Sztorm"
 8. Budżet miasta Szczecina na rok 2002
 9. Decyzje Wojewody Szczecińskiego i Prezydenta Miasta Szczecina dotyczące ustanowienia stref ochronnych źródeł i ujęć wodnych
 10. Dzienniki i periodyki (Prawo i Gospodarka, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Wprost)
 11. Energetyka Szczecińska S.A.
 12. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Oddział Północno - Zachodni
 13. Główne założenia reformy zarządzania budynkami i lokalami komunalnymi - publikacja Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 2000.
 14. Generalna Dyrekcji Dróg Publicznych. Oddział Północno - Zachodni w Szczecinie.
 15. Główny Urząd Statystyczny
 16. Informacja o stanie mienia komunalnego: 2000, 2001, 2002
 17. Informacje uzyskane z biur i wydziałów Urzędu Miejskiego w Szczecinie: Biuro Budżetu, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, Biuro ds. Przekształceń Własnościowych, Biuro Geodety Miasta, Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Rady Miasta, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Zarządu Miasta, Wydział Administracji Budowlanej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Komunikacji, Wydział Kultury, Wydział Mienia, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Organizacyjny, Wydział Oświaty, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Promocji Miasta, Wydział Prywatyzacji i Aktywizacji Gospodarczej, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 18. Informator Gospodarki Morskiej 2002
 19. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej - Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2000 rok.
 20. Invest - Euro Spółka z o.o.
 21. Klub Sportów Walki "Alkon"
 22. Klub Sportowy "Arkonia"
 23. Klub Sportowy Inwalidów "Start"
 24. Klub Sportowy "Stal-Stocznia"
 25. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
 26. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 27. Komenda Miejska Policji
 28. Miejski Inspektor Sanitarny
 29. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
 30. Narodowy Bank Polski. Oddział Okręgowy w Szczecinie
 31. Ocena jakości środowiska miasta Szczecina w świetle badań WIOŚ; grudzień 2001 r.
 32. Ochrona środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 1998 - 2000 - Urząd Statystyczny w Szczecinie
 33. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
 34. Okręgowa Izba Lekarska
 35. Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
 36. Osiedlowy Klub Sportowy "Świt"
 37. Oświata i wychowanie w Województwie Zachodniopomorskim w roku szkolnym 1999/2000
  i 2000/2001 - Urząd Statystyczny w Szczecinie
 38. Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska
 39. PKP CARGO S.A. - Zakład Przewozów Towarowych w Szczecinie
 40. PKP - Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie
 41. PLL  Szczecin - Goleniów
 42. Pocket Book Szczecin - Świnoujście North - West Poland. Transport, Shipping and forwarding guide
 43. Politechnika Szczecińska
 44. Polityka Jakości Urzędu Miejskiego w Szczecinie
 45. Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
 46. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Zakład Gazowniczy w Szczecinie
 47. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Szczecinie
 48. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 49. Pomorski Odział Straży Granicznej
 50. Powiaty w Polsce - Główny Urząd Statystyczny
 51. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
 52. Raport o stanie środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 1999 - 2000 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 53. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
 54. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
 55. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5 listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi (Dz. U. z 1991 r. Nr 116, poz. 503)
 56. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307)
 57. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
  (Dz. U. z 2000 r. Nr 51 poz. 608)
 58. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r. Nr 103, poz. 652)
 59. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 roku w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1283)
 60. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1071)
 61. Sąd Okręgowy w Szczecinie
 62. Sektorowa strategia w zakresie ochrony zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim
 63. Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB
 64. Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ
 65. Spółdzielnia Mieszkaniowa PŁONIA
 66. Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za lata: 2000, 2001
 67. Sprawozdania z działalności Rady Miasta Szczecina za lata: 2000, 2001
 68. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 i 2001
 69. Sprawozdanie z działań Straży Miejskiej w Szczecinie za okres od 01 stycznia 2000 r.
  do 31 grudnia 2000 r.
 70. Sprawozdanie z działań Straży Miejskiej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
 71. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
 72. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL Salos"
 73. Stowarzyszenie Przewoźników Śródlądowego Transportu Wodnego w Rzeczpospolitej Polskiej
 74. Strategia Rozwoju Szczecina. Materiały towarzyszące
 75. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina (Uchwała nr XLVIII/593/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 08 czerwca 1998 roku)
 76. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
 77. Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 78. Szczeciński Klub Koszykówki
 79. Szczeciński Serwis Samorządowy
 80. Telefonia Polska Zachód
 81. Telekomunikacja Polska S.A.
 82. Uchwała nr XLVII/971/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57 poz. 1695)
 83. Uchwała Nr XV/175/95 RM Szczecina z dnia 25 września 1995 roku w sprawie statutu osiedla
 84. Uchwała Nr XLIII/911/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin,
 85. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
 86. UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o.
 87. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: Biuro Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego, Departament Infrastruktury, Departament Polityki Regionalnej, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Kancelaria Marszałka
 88. Urząd Statystyczny w Szczecinie
 89. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn.zm.
 90. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2001 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 z późn.zm.)
 91. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 - jt)
 92. Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 z późn.zm.)
 93. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.)
 94. Ustawa z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 74, poz. 368 z późn.zm.)
 95. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r., Nr 85, poz. 937)
 96. Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn.zm.)
 97. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856)
 98. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - jt)
 99. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - jt)
 100. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 - jt)
 101. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz.603 z późn.zm.)
 102. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98. poz. 602 z późn.zm.)
 103. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 134 z późn.zm.)
 104. Ustawa 18 lipca 1974 roku - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229)
 105. Ustawa z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.)
 106. Waloryzacja przyrodnicza Szczecina Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin
  1999 r.
 107. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2002 - 2005
 108. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 109. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 110. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
 111. Yacht Klub "Gryfia"
 112. Zachodniopomorska Regionalna Kasa Chorych
 113. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  - Wydział Skarbu Państwa
 114. Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia
 115. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
 116. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Szczecinie
 117. Zakład Usług Komunalnych
 118. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 119. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
 120. Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście S.A.
 121. Zarząd Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów
 122. Zarządzenie nr 137/2000 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30.05.2000 r. w sprawie utworzenia na drogach publicznych w obrębie Miasta Szczecina Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych (z późniejszymi zmianami)
 123. Związek Polskich Armatorów Śródlądowych
 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.