Strona Główna Raport o stanie miasta 2002
 

 

Pomoc społeczna

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc tę organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Wzrastające potrzeby w zakresie pomocy społecznej są spowodowane przede wszystkim zubożeniem ludności, bezdomnością, bezrobociem i zwiększeniem kosztów utrzymania oraz patologizacją życia rodzinnego. Obowiązki w zakresie pomocy społecznej są realizowane przez Miasto w ramach zadań własnych i zleconych.

 

 

 

Jednostki pomocy społecznej podległe Miastu

Instytucje i organizacje pozarządowe

Charakterystyka ważniejszych placówek pomocy społecznej

Poziom zaspokojenia potrzeb

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Inne ośrodki Miasta realizujące politykę społeczną

Niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze

Niektóre programy profilaktyczne

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.