Strona GłównaRada Miasta III Kadencji
 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Miasta Szczecina w kadencji 1998-2002


Wysoka Rado, Panie Prezydencie,
Drodzy Goście, Szanowni Państwo

Dobiega końca trzecia kadencja samorządów gmin w Rzeczpospolitej. Obejmowała ona okres 4 lat - od 11 października 1998 roku. Chcę w skrócie podsumować te lata w działalności szczecińskiego samorządu. Przedstawić Państwu oraz mieszkańcom Szczecina, czym jako wybrani przez nich reprezentanci zajmowaliśmy się w tym okresie. Co chcieliśmy zrobić, co udało się nam zrealizować, a czego nie udało się zakończyć, bądź wykonać.
Miałem zaszczyt przewodniczyć pracom Rady Miasta Szczecina od czerwca 1999r. przejmując tę funkcję po panu Januszu Chudzyńskim. Kadencja ta była dla naszego samorządu bardzo zróżnicowana pod względem politycznym. Chyba właściwszym określeniem byłoby słowo - niestabilna. Zaraz po wyborach radni skupili się w czterech klubach: Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy (24 członków), Akcji Wyborczej Solidarność (21 członków), Unii Wolności (8 członków), Niezależnego Ruchu Społecznego Mariana Jurczyka (6 członków). Tylko 1 radny pozostawał nie zrzeszony. Dokonujące się zmiany na scenie politycznej w kraju znalazły bardzo silne odbicie w szczecińskim samorządzie. Żaden z wyżej wymienionych klubów nie przetrwał całej kadencji w niezmienionym składzie personalnym i z niezmienioną nazwą. Powstało 9 nowych klubów: Obywatelski Blok Samorządowy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Szczecińska Platforma Samorządowa, Platforma Obywatelska, Klub Szczeciński, Prawica Samorządowa, Porozumienie Samorządowe - Polski Szczecin, Niezależny Ruch Społeczny i Wspólnota 2002. 8 klubów przestało istnieć i kadencję kończymy z pięcioma klubami tj. Sojuszu Lewicy Demokratycznej (22 członków), Polskiego Szczecina (6 członków), Platformy Obywatelskiej (6 członków), Niezależnego Ruchu Społecznego (5 członków), Wspólnoty 2002 (5 członków). 15 radnych pozostaje poza strukturami klubowymi. W kadencji tej funkcje wykonawcze sprawowało kolejno 3 prezydentów miasta (p.Marian Jurczyk, p.Marek Koćmiel i p.Edmund Runowicz) i trzy zarządy. Mieliśmy dwóch przewodniczących Rady (p.Janusz Chudzyński, p.Dominik Górski), a obowiązki trzech wiceprzewodniczących Rady pełniło kolejno 7 radnych (Dominik Górski, Edmund Trokowski, Krzysztof Turbaczewski, Grzegorz Durski, Arkadiusz Litwiński, Henryk Jerzyk i Stanisław Nowak). W trakcie kadencji trzech radnych zakończyło wypełniać mandat (Maciej Jarmusz, Elżbieta Romero, Krzysztof Zaremba), z tego dwoje w wyniku uzyskania mandatów poselskich.

Pomimo tych wielu zmian politycznych praca merytoryczna odbywała się w sposób nieprzerwany. Rada i jej komisje wypełniały swoje bieżące zadania ustawowe i statutowe związane z nakreślaniem kierunków prac Zarządu Miasta oraz funkcją kontrolną. Działania te pokrywały pełne spektrum zadań powierzonych do realizacji gminie i powiatowi, a które spoczywały na samorządzie Szczecina jako powiecie grodzkim. Wiele z nich związanych było, czy wręcz wynikało z wprowadzanych przez Parlament i Rząd RP reform strukturalnych Państwa Polskiego.
Trzeba tu przypomnieć przejmowanie placówek oświaty od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i tworzenie nowych sieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zsynchronizowane z prowadzoną w kraju reformą systemu oświaty. Udało się to przeprowadzić w naszym mieście bez większych perturbacji. Działania te po stronie Rady pilotowała Komisja Edukacji, Sportu i Rekreacji. Podjęła ona również trud przygotowania, a następnie inicjatywę uchwałodawczą w sprawach Polityki edukacyjnej miasta Szczecina i Polityki Miasta w zakresie kultury fizycznej. Pierwszą z tych polityk, której znaczenia nie da się przecenić, zdążyliśmy już dostosować do wymogów formalno-redakcyjnych określonych w Strategii Rozwoju Szczecina. Przyjęto zasady przyznawania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz unormowany został problem wynagrodzeń i dodatków dla nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli wzrosły w roku 2000 w wyniku zmiany Karty Nauczyciela. Wprowadzenie tej podwyżki zwiększyło znacznie wydatki na oświatę (subwencja i dotacja - pokryła tylko 70%, miasto - 30%). Około 1 000 osób samotnie wychowujących dzieci skorzystało już z 50% ulgi w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu, którą wprowadziliśmy po raz pierwszy w roku 2001.
Przy szczególnej uwadze przywiązywanej przez Komisję do spraw inwestycji oświatowych udało się m.in. dokończyć budowę sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr35 przy ul. Świętoborzyców, Szkole Podstawowej Nr74 przy ul. Seledynowej i Szkołach Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu, także zespół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 28, a rozpocząć budowę sali gimnastycznej dla Gimnazjum Nr10 przy ul. Siemieradzkiego oraz podjąć przerwaną, jeszcze przez administrację rządową, budowę gimnazjum dla północnych osiedli miasta przy ul. Hożej 3. Szczególną radością, a i powodem do dumy, po świetnie zorganizowanych w lipcu br. LXXVIII MP w lekkiej atletyce, może być dla wszystkich szczecinian nowowybudowany, z certyfikatem do rozgrywania zawodów międzynarodowych, stadion lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka przy ul. Litewskiej. Udało się także wyremontować Wioślarski Ośrodek Przygotowań Olimpijskich na wyspie Wenecja oraz wykonać kolejne fragmenty uzbrajania technicznego stadionu przy ul. Twardowskiego, co pozwoliło, po 32-letniej przerwie, znowu rozegrać w Szczecinie mecz przez piłkarską reprezentację Polski. Szczecin zaczął wyrastać na ośrodek rozgrywek w tenisie ziemnym; odbyły się międzynarodowe turnieje mężczyzn - obok kontynuowanego challengera PEKAO Open, po raz pierwszy turniej Skarbiec-Generali Futures Circuit oraz XXV Mistrzostwa Świata Dziennikarzy, wreszcie turniej kobiet Benet Cup. Satysfakcjonującego rozwiązania nie doczekała się niestety, wzbudzająca u szczecinian różnorodne emocje, kwestia finansowania działalności Sportowej Spółki Akcyjnej Pogoń. Od lat oczekiwana w mieście, hala widowiskowo-sportowa znajduje się dopiero na etapie wybranej lokalizacji oraz wykonanego projektu. Do rozwiązania pozostaje problem modernizacji Szczecińskiego Domu Sportu. Niepokojem napawa fakt przerwania realizacji Programu modernizacji osiedlowych boisk sportowych.

Innym, od spraw edukacji, kierunkowym ustaleniem było przyjęcie przez Wysoką Radę, przygotowanych przez Komisję Kultury, priorytetów w tej dziedzinie do roku 2003. Stanowią one program działań władz miasta w zakresie wspierania kultury. Z tych zrealizowanych trzeba zwłaszcza wymienić modernizację widowni i zakup aparatury we wszystkich miejskich teatrach, remont zaplecza w Filharmonii, zaplecza oraz zadaszenia w Teatrze Letnim, zakończenie zewnętrznych prac konserwatorskich Pałacu Młodzieży, remonty Dom Kultury Słowianin, Klub 13 Muz i Miejskiego Ośrodka Kultury. Wykonana została renowacja zespołu tarasowo-widokowy przy Wałach Chrobrego. Na prawobrzeżu sfinalizowana został inicjatywa lokalnej społeczności - wzniesiony został Pomnik Niepodległości. Do Szczecina powrócił z Warszawy pomnik Colleoniego. Podjęta została decyzja w sprawie budowy nowego obiektu dla Teatru Lalek Pleciuga. Komisja Kultury monitorowała proces restrukturyzacji i modernizacji, w tym komputeryzacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej. Doprowadzono do prawnego usamodzielnienia, tak ważnego dla kultury miasta, Teatru Kana. Powołano do życia nowy DK "Skolwin" - na razie jako filię DK "Słowianin". Bardzo ważną decyzją Rady było objęcie mecenatem Miasta Muzeum Narodowego w Szczecinie, zwłaszcza Muzeum Historii Miasta Szczecina. Zostały opracowane i przyjęte nowe zasady przyznawania stypendiów artystycznych. Powołane zostały: Rada Wydawnicza (w 1999r.) oraz kapituła przyznająca Nagrodę Artystyczną Miasta, którą otrzymali w 1998r p. Iwona Mróz-Dudek (dyrygent, kierownik chóru Belcanto) i Janusz Stalmierski (kompozytor), w 1999r Dariusz Bitner (pisarz) i Arkadiusz Buszko (aktor), w 2000 aktor p. Jacek Polaczek (aktor) i pisarz p. Artur Daniel Liskowacki (prozaik, poeta, krytyk teatralny) i 2001r p. Leszek Żebrowski (malarz, grafik, plakacista) i p. Ryszard Leoszewski (kompozytor, piosenkarz, autor tekstów). Teatr Kana zapoczątkował w 1999r imprezę Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy. Pomimo iż wydatki na wspieranie kultury wzrastały w kolejnych rocznych budżetach, to jednak nie udało się osiągnąć zaplanowanego poziomu 2% całości wydatków budżetowych.

W zakresie ochrony zdrowia i opieki socjalnej Komisja ds. Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i ds. Rodziny monitorowała wdrażanie ustawy o ochronie zdrowia poświęcając wiele czasu i zaangażowania restrukturyzacji miejskich jednostek służby zdrowia. W roku 1999 odbyła się sesja Rady poświęcona temu zagadnieniu. W konsekwencji miejskie placówki służby zdrowia poddano restrukturyzacji tworząc najprzód pięć, a potem dwa Samodzielne Publiczne Zakład Opieki Zdrowotnej. Ostatecznie likwidując je umożliwiono ich pracownikom, zorganizowanym w niezależne podmioty, najmowanie lokali oraz dzierżawę miejskiego sprzętu i wyposażenia na preferencyjnych warunkach. Cały miejski system ochrony zdrowia został dostosowany do funkcjonowania w centralnie zreformownym systemie, który wprowadził kontraktowanie usług przez kasy chorych. Nie udało się znaleźć docelowego rozwiązania problemu Szpitala Miejskiego generującego, znaczące dla budżetu miasta, finansowe straty. Realizując wytyczne wdrażanej centralnie reformy, ale z myślą o poprawieniu obsługi mieszkańców, utworzony został Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z czterema dzielnicowymi ośrodkami. Wprowadzona została prywatyzacja usług w zakresie pomocy społecznej. Realizowany był, wysoko oceniany w Polsce, Miejski Program Profilaktyki Patologii Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych, który dla osiągnięcia wyznaczonych celów integruje działania różnych instytucji, organizacji i osób. Został przygotowany i uchwalony przez Wysoką Radę na ostatniej sesji Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Jego realizacja przypadnie naszym następcom. Komisja wiele uwagi poświęciła kształtowaniu oraz ocenie działań dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia, opieki paliatywnej, usług opiekuńczych, problemów domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, także problemom przeciwdziałania i walki z alkoholizmem.

Koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, będące przedmiotem wielu interwencji osiedlowych społeczności, były w kręgu zainteresowania Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności. Jednak podstawowym przedmiotem jej działalności było bezpieczeństwo mieszkańców, w tym wdrażanie programu Bezpieczne Miasto Szczecin i Bezpieczne Osiedle oraz Systemu Zbiorowego Bezpieczeństwa Miasta, problemy Policji Miejskiej, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Korzystano tu z doświadczeń innych samorządów krajowych, zwłaszcza Krakowa (odbyło się w 2002 roku posiedzenie Komisji w Krakowie), i zagranicznych. Poświęcona została tym zagadnieniom w roku 2000 specjalna sesja Rady Miasta. W roku 2001 uruchomiony został system Alcazar do monitorowania najniebezpieczniejszych w mieście skrzyżowań. Wieloletnie starania zaowocowały wreszcie utworzeniem 6-konnego, na razie, szwadronu policji konnej, składającego się z policjantów i strażników miejskich, a także patroli rowerowych. Z inicjatywy Komisji nadaliśmy nazwy 38 ulicom, dwóm skwerom, parkowi, Stadionowi Lekkoatletycznemu, Szpitalowi Miejskiemu, Teatrowi Letniemu i czterem placom w mieście. Warto przypomnieć, iż propozycja nadania nowo wybudowanemu rondu imienia niemieckiego burmistrza Hakena stała się powodem do, często gorącej, i na pewno ważnej publicznej dyskusji na temat tożsamości Szczecina i jego mieszkańców. Ważnym zadaniem był udział w pracach nad nowelizowaniem dokumentów konstytutywnych naszego miejskiego samorządu: Statutu Miasta, Statutu Osiedla, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Nie mało żmudnych działań wymagało przygotowanie wyborów ławników Sądu Rejonowego i członków Kolegium do Spraw Wykroczeń, a także wyborów do rad osiedlowych. W realizacji tego ostatniego zadania dominującą rolę odgrywała Miejska Komisja Wyborcza.

W mijającej kadencji sporo uwagi poświęciliśmy prywatyzowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, zarówno przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne lokatorskie jak i pod wynajem. Także budownictwu zamiennemu. Z dniem 1 stycznia 2001r. W miejskim zasobie mieszkaniowym dokonano rozdzielenia funkcji właścicielskich od zarządzających. Zlikwidowano 6 Zarządów Budynków i Lokali Komunalnych, a zarządzanie przekazano podmiotom prywatnym. Jednak na efekty tego procesu w postaci osiągnięcia znaczącej poprawy jakości świadczonych najemcom usług oraz wyraźnych oszczędności finansowych będzie trzeba jeszcze poczekać. Przygotowana została nowelizacja Polityki mieszkaniowej. Dyskusja nad nią będzie zapewne kontynuowana przez nową Radę. Uchwalony w 1994r Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, posiadający już trzy edycje zmian, wymagał - również w związku z określonym ustawą wygaśnięciem jego ważności w 2003r.- podjęcia nowych działań planistycznych. Rada przyjęła 296 uchwał o przystąpieniu do sporządzania planu dla wielu terenów miejskich oraz 92 uchwały o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmując nimi 52% powierzchni miasta. Tematyka tych zadań była domeną Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa. Rozpracowywała ona wiele zagadnień i spraw ważnych dla indywidualnych osób jak i całego miasta. Wymienię tylko kilka: plany zagospodarowania terenów wokół lotniska Dąbie w związku z projektem firmy Schelverton - dotychczas nie zrealizowanym, przygotowanie i rozpoczęcie renowacji fragmentów starej zabudowy miejskiej, zwłaszcza śródmiejskich kwartałów 21 i 22, koncepcja zagospodarowania terenów wokół stadionu miejskiego przy ul. Twardowskiego, koncepcja nowego zagospodarowania terenów fabryki Polmo, dzierżawa terenów dla targowisk Bandurskiego, Turzyn, Tobruk, terenu dla nowego obiektu Kosmos-Centrum czy budowy Domu Towarowego Kupiec.

Podejmowane w ciągu kadencji działania związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym oraz przekształceniami jego form własności prowadzone były w celu uzyskania jak najlepszego efektu ekonomicznego oraz jakości świadczonych na tym mieniu usług dla mieszkańców. Zakończony został proces prywatyzacji miejskiej spółki Szczecińska Energetyka Cieplna dając nie tylko znaczące wpływy do budżetu miasta, ale także gwarancje na modernizację miejskiej infrastruktury ciepłowniczej. Zmianie uległa także formuła organizacyjno-prawna podmiotów świadczących usługi w zakresie transportu miejskiego. Utworzone zostały dwie spółki autobusowe i zakład budżetowy dla komunikacji tramwajowej. Efektem są obniżanie kosztów, poprawianie jakości usług przewozowych, ale również stworzenie dobrych warunków do dalszych działań prywatyzacyjnych. Wreszcie dzięki przekształceniom Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami nastąpiło uregulowanie rynku usług w sferze utrzymania czystości w mieście. W pilotowaniu tych zagadnień wiodącą rolę w Radzie Miasta odgrywała Komisja Mienia Komunalnego i Przekształceń Własnościowych, chociaż restrukturyzacja miejskich jednostek organizacyjnych takich jak Miejski Zakład Komunikacyjny, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami, Zakład Usług Komunalnych, czy Zakład Gospodarczy Miasta znajdowały się także w centrum zainteresowanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zainteresowanie tej Komisji i kontrolowanie działań związanych z bieżącą eksploatacją zasobów miejskiego środowiska naturalnego oraz infrastruktury technicznej towarzyszyły pracom kierunkowym. Ku końcowi zbliżają się opracowania ważnego dokumentu dla rozwoju miasta - Polityki transportowej. Nie do przecenienia jest ogrom zadań opracowanych w przyjętym w roku 2000 dokumencie Master plan gospodarki wodno-ściekowej, który stał się podstawą do prowadzonych, a zaplanowanych na kilkanaście lat, priorytetowych działań mających doprowadzić do zniwelowania zaniedbań powojennych dziesięcioleci w zakresie zaopatrzenia miasta w wodę oraz odprowadzanie i utylizację ścieków. Koszt jego realizacji został oszacowany na kwotę 1.032000000 zł. Nastąpiło symboliczne wbicie łopaty pod jeden z istotnych elementów tego planu tj. budowę oczyszczalni ścieków Pomorzany, która w znaczącej części będzie finansowana pomocowymi środkami z Unii Europejskiej. Niestety nadal na rozwiązanie oczekuje całościowa koncepcja gospodarowania odpadami. To zagadnienie, zwłaszcza w niedalekiej perspektywie akcesji do Unii Europejskiej, wymaga szybkich rozstrzygnięć w przyszłej kadencji. Podobnie palącym problemem pozostaje uruchomienie nowego cmentarza, którego lokalizacja została wybrana przy ul. Bronowickiej. Komisja poświęcała też czas na rozważanie problemów przynoszonych przez codzienne życie, w tym koncepcję utworzenia w Szczecinie szybkiego tramwaju, zwłaszcza dla połączenia prawo- i lewobrzeżnych części miasta, utworzenie ogrodu botanicznego, kłopoty ze Strefą Płatnego Parkowania, której organizacja nie jest akceptowana przez mieszkańców oraz wymaga nie tylko nowych rozwiązań technicznych, ale i zmiany filozofii funkcjonowania.

Wizerunek zewnętrzny miasta, jego promocja, kontakty zewnętrzne, w tym współpraca z gminami ościennymi i zagranicznymi miastami partnerskimi koncentrowały uwagę Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się, wśród kontaktów zagranicznych Rady, współpraca w pasie przygranicznym z niemieckimi gminami Meklemburgii-Pomorza Przedniego, ale także Berlinem, a zwłaszcza jego dzielnicą Kreutzberg. Nasze działania obejmowały także aktywność w Euroregionie Pomerania - zarówno w jego komisjach i zespołach tematycznych oraz Radzie Euroregionu, w której naszych 6 reprezentantów (Wojciech Dachowski, Maciej Jarmusz, Wojciech Kubicki, Zygmunt Meyer, Bartłomiej Sochański, Krzysztof Zaremba) stanowiło połowę składu osobowego polskiego partnera, jaki i w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu Pomerania. W orbicie zainteresowania Komisji Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej były również problemy środowiska kupieckiego protestującego przeciwko żywiołowemu rozwojowi sieci hipermarketów w mieście. Przypomnę, że właśnie one stały się z jednej strony powodem nieskutecznej próby zorganizowania w mieście w roku 2000 referendum w celu odwołania Rady Miasta, z drugiej zaś inspiracją do uchwalenia Polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w Szczecinie. W celu ustabilizowania warunków działalności drobnego handlu podjęliśmy również decyzję o wydzierżawianiu targowisk na okres do 30 lat. Zrealizowany został postulat mieszkańców Pogodna w sprawie zmiany lokalizacji giełdy samochodowej. Została ona przeniesiona ze stadionu przy ul. Twardowskiego na teren dawnej fabryki prefabrykatów budowlanych w Płoni.
Sporo uwagi obok spraw związanych z akcesją do Unii Europejskiej, czy aktywnością w naszym regionie Banku Światowego Komisja poświęciła także różnym, pojawiającym się czasami z dnia na dzień, inicjatywom jak: wybudowanie w Szczecinie palmiarni, utworzenie szlaku kulturalno-rekreacyjno-rozrywkowego pn. Złoty Szlak, wykreowanie serca miasta, odtworzenie Różanki, odnowienie oblicza Ściany płaczu, wybudowanie mariny miejskiej, utworzenie Mini Parku zabytków architektury polskiej i światowej, zagospodarowanie J.Szmaragdowego i J.Głębokiego. Dla wyróżniających się w promowaniu i popularyzowaniu naszego miasta osób ustanowiony został tytuł ambasadora Szczecina. Otrzymali go: Artur Daniel Liskowacki (pisarz, poeta, publicysta), Edward Lorens (trener piłkarskiej drużyny Pogoni), prof. Jan Lubiński (lekarz, genetyk), Karol Roman Masternak (pianista), Katarzyna Nosowska (piosenkarka zespołu HEY), Małgorzata Rożniewska (I wice Miss Polonia i Miss Model of the World), Karolina Sawka (odtwórczyni Nel w filmowej adaptacji "W pustyni i w puszczy"), prof. Jan Szyrocki (dyrektor Chóru Politechniki Szczecinskiej), Henryk Urbaś (dziennikarz sportowy), Kazimierz Wóycicki (publicysta, organizator Forum Polska-Niemcy). Ze spraw związanych z gospodarką morską głównym zainteresowaniem Komisji cieszyła się działalność spółki Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście.
Samorząd miasta posiada niewiele instrumentów ekonomicznych skierowanych do przedsiębiorców. Wprowadziliśmy dodatkowe preferencje w podatku od nieruchomości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na ostatniej sesji utworzyliśmy Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, który będzie udzielał przedsiębiorcom poręczeń kredytowych. Na problemy Stoczni Szczecińskiej, które ujawniły się na wiosnę tego roku, zareagowaliśmy ad hoc powołaniem Zespołu ds. Stoczni Szczecińskiej, który na bieżąco monitorując przebieg sytuacji przygotowywał dla Rady Miasta propozycje konkretnych rozwiązań. Podjęte zostały przez MOPR działania osłonowe dla załogi Stoczni i "Odry", uchwalony został miejski dodatek mieszkaniowy. Obok specjalnych środków wyasygnowanych na te cele w budżecie miasta Rada ustanowiła gwarancje na kredyt bankowy na kwotę 25 mln zł dla nowego podmiotu Stoczni Szczecińskiej Nowa kontynuującej produkcję statków.

Dochody oraz wydatki na realizację wszystkich zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb naszej miejskiej wspólnoty samorządowej stanowiły pole działania Komisji Budżetu i Finansów. Udział w corocznym przygotowaniu budżetu miasta oraz ocena jego realizacji, bieżące monitorowanie i kontrola racjonalności gospodarowania finansami miasta stanowiły jej permanentne zajęcie. Konieczność realizacji niezbędnych dla funkcjonowania Miasta inwestycji przy niewystarczających środkach finansowych spowodował powstanie zadłużenia - obecnie 200 mln zł- na którego pokrycie zaciągnięte zostały kredyty i wyemitowane w 2001r pierwsze obligacje miejskie. Zdolność Szczecina do regulowania zobowiązań, oceniana przez dwie z najbardziej renomowanych na świecie agencji ratingowych, pozostaje ciągle na wysokim poziomie określanym jako BBB (stabilna).

Inwestycje były przedmiotem zainteresowania, dyskusji oraz podejmowanych decyzji, zarówno przez komisje jak i całą Radę. Wymienię tylko najistotniejsze: dwie przeprawy mostowe; przez Parnicę (w latach 98-2002 26 mln zł) i przez Regalicę czyli Most Pionierów Szczecina (291 mln zł), remont mostu Długiego, modernizacja drogi krajowej nr 13 (czyli ul. Mieszka I i ul. Południowa - 79,5mln zł), modernizacja skrzyżowania Wilcza-Bandurskiego-Komuny Paryskiej-Przyjaciół Żołnierza (10,6 mln zł), nowe ulice: ul. Taczaka (18 mln zł), ul. Krasińskiego-Duńska (14,6 mln zł), deptak na ul. Bogusława, nowe ronda Hakena, Uniwersyteckie, ojca Władysława Siwka, Giedroycia, modernizacja odcinka ul. Mickiewicza wraz z wiaduktem Akademickim, ul. Rayskiego, ul. Narutowicza, wybudowanie drugiej nitki odcinka ul. Bohaterów Warszawy, port lotniczy w Goleniowie, uzbrajanie ulic na 13 osiedlach (Bezrzecze, Bukowo, Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Głębokie-Pilichowo, Golęcino, Majowe, Osów, Płonia-Smierdnica-Jezierzyce, Podjuchy, Warszewo, Zdroje, Żelechowa). Także wspomniane wcześniej tj. budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej (18,3mln zł) oraz nowe sale gimnastyczne przy SP 35 (8mln zł) i SP 74 (9 mln zł). Można to było wykonać, gdyż przez wszystkie lata kadencji wydatki majątkowe (inwestycyjne) udało się nam utrzymać w przedziale 22 - 30% wydatków budżetu miasta. Chcę też podkreślić, że o ile w latach 1998 i 1999 100% nakładów inwestycyjnych stanowiły środki własne budżetu miasta, to w roku 2000 pozyskano, po raz pierwszy, na inwestycje 4% środków ze źródeł zewnętrznych, a w 2001 - już 18%, zaś łączny udział dochodów pozabudżetowych w dochodach ogółem wzrósł z 0,03% w roku 1998 do planowanych w bieżącym roku 3,4%. Świadczy to nie tylko o rozwijających się możliwościach sięgania po różnego rodzaju środki pozabudżetowe, ale również o wzrastających umiejętnościach naszej administracji w ich pozyskiwaniu. Działania te powinny być intensywnie rozwijane.

Funkcje kontrolne wykonywała głównie Komisja Rewizyjna. Przeprowadziła ona 31 kontroli zajmując się bardzo różnymi sprawami. Wymienię tylko niektóre: poprawność procedury zbycia nieruchomości przy ul. Mieszka I-Milczańska, funkcjonowanie spółek z udziałem Miasta, stosowanie przez administrację miejską zleceń z wolnej ręki oraz analiza wybranych przetargów, funkcjonowanie telewizji kablowej w zasobach komunalnych, przyznawanie lokali komunalnych, rozdział mienia po likwidowanych SP ZOZach, przekształcanie prawa wieczystego użytkowania na własność, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wnioski i zalecenia pokontrolne przekazywano Prezydentowi Miasta. Niektóre sprawy omawiane były na sesji Rady.

Przedmiotem zaangażowania wielu radnych były trwające dwa i pół roku prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Szczecina, która została uchwalona przez Wysoką Radę w dniu 06 maja 2002 roku. Działania koordynowane przez Konwent, któremu miałem zaszczyt osobiście przewodniczyć, doprowadziły do powstania dokumentu, który jest programową konstytucją Miasta określającą kierunki rozwoju Szczecina do roku 2015 oraz jego przyszły wizerunek. Przygotowany zgodnie z zasadami Agendy 21 ma on dostosować proces rozwoju miasta do standardów europejskich. Istotne znaczenie przy formułowaniu ostatecznego kształtu Strategii miał wkład lokalnej społeczności - mieszkańców miasta. Ponad 460 szczecinian, nie licząc uczestniczących w badaniach ankietowych, wzięło udział w tych pracach, za co chcę jeszcze raz im gorąco z tego miejsca podziękować. W oparciu o Strategię kolejne władze miasta podejmować będą decyzje i działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów i realizowania nakreślonej misji.

W bieżącym roku nadaliśmy, dziękując za adresowane do nas słowa oraz działania, Honorowe Obywatelstwo Miasta Szczecina Jego Świętobliwości Papieżowi Janowi Pawłowi II. Szczególnie wyróżniliśmy 6 osób nadając im Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina. Przypomnę, że są to: pani Zofia Krzymuska-Fafius - historyk sztuki, pan Władysław Górski - profesor ekonomii, pan profesor Gerard Labuda - historyk, pan Warcisław Kunc - muzyk dyrektor Opery i Operetki na Zamku, pan Jacek Nieżychowski - propagator muzyki i reżyser, pan Klaus Ranner - były konsul generalny RFN w Szczecinie.
Nadaliśmy także tytuł Pioniera Szczecina kolejnym 148 osobom, które po wojnie osiedliły się w naszym mieście do końca roku 1945.

Przedstawiony powyżej zakres działań został zrealizowany na 2537 posiedzeniach komisji Rady, w tym 246 wyjazdowych, na których komisje podjęły 28 inicjatyw uchwałodawczych, uchwaliły 212 dezyderatów do Zarządu Miasta, podjęły 998 stanowisk, 13 postanowień, 1 postulat i zgłosiły 688 wniosków. Z kolei Rada otrzymała do rozpatrzenia 1383 projekty uchwał, w tym 1213 autorstwa Zarządu Miasta, 85 Przewodniczącego Rady, 49 komisji i 36 różnych grup radnych. Z tego Wysoka Rada przyjęła w całej kadencji 1268 uchwał odbywając 65 sesji (56 zwyczajnych składających się z 80 posiedzeń, 5 wyjątkowych, 3 uroczyste, 1 nadzwyczajną). Stanowiło to łącznie 614 godzin. To oznacza, iż średnio sesja trwała 9 godzin i 18 min. Na podjęcie jednej uchwały poświęcaliśmy średnio 29 minut.
Radni interweniowali w wielu sprawach składając do Prezydenta i poszczególnych członków Zarządu Miasta 1078 interpelacji i zapytań.
W czasie kadencji wpłynęło do Biura Rady Miasta 16290 pism, na które autorzy otrzymali odpowiedzi. Mam świadomość, że nie zawsze ich satysfakcjonujące. W czasie cotygodniowych dyżurów przyjąłem wraz z wiceprzewodniczącymi 301 interesantów.

Rada Miasta miała swoich przedstawicieli w Związku Miast Bałtyckich (Dominik Górski i Bartłomiej Sochański), Stowarzyszeniu Europejskich Regionów Granicznych (Bartłomiej Sochański) i Bałtyckiej Komisji Turystyki (Dariusz Wieczorek). Ponadto w krajowych organizacjach samorządowych: Unii Metropolii Polskich (Wojciech Dachowski) Związku Miast Polskich (Franciszek Czaplicki, Andrzej Tarnowski i Dariusz Wieczorek), Związku Miast i Gmin Morskich (Edmund Trokowski). Osobiście, lub korzystając z zastępstwa wiceprzewodniczących, reprezentowałem Radę w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich oraz Konwencie Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Nasza aktywność w tych organizacjach stanowiła płaszczyznę do wymiany doświadczeń oraz działań na rzecz rozwoju samorządu i lokalnych społeczności.

Chciałbym również wspomnieć, i to z nieukrywaną satysfakcją, o wyróżnieniu naszej Rady w roku 1999 przez samorządowy tygodnik Wspólnota za uchwalenie Karty współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Karty, która formułując nowatorskie praktyczne rozwiązania w zakresie współpracy samorządu z tzw. trzecim sektorem, stawiana jest często jako wzór do naśladowania.
W realizacji zasady subsydiarności, przy wypełnianiu funkcji reprezentowania mieszkańców, bardzo pomocne dla nas były i są nadal samorządy osiedlowe. 727 radnych osiedlowych zorganizowanych w 36 radach osiedli, zarówno działając poprzez Konwent Przewodniczących jak i swoich reprezentantów w komisjach Rady, wspierało nas od 11 kwietnia 1999r. w bezpośrednich kontaktach i działaniach na rzecz osiedlowych społeczności. Rady osiedlowe zorganizowały wiele różnego rodzaju spotkań, festynów i imprez dla mieszkańców. Przejmując od Rady Miasta realizację niektórych zadań często samodzielnie remontowały i modernizowały osiedlowe place zabaw, boiska sportowe i tereny zielone Czyniły to w tej kadencji rady osiedli: Bukowo, Głębokie-Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo-Bezrzecze, Majowe-Kijewo, Niebuszewo-Bolinko, Osów, Płonia-Śmierdnica-Jerzerzyce, Podjuchy, Pogodno, Pomorzany, Słoneczne, Warszewo, Zawadzkiego-Klonowica.

Pozostaje jeszcze nadmienić o działaniach, które podjęliśmy włączając się w proces rozwoju społeczeństwa informatycznego. Poza multimedialnym oraz informatycznym uzbrojeniem sali obrad Rady Miasta i sal posiedzeń komisji, w tym urządzeniem do obliczania wyników głosowań, udostępniliśmy także na miejskiej stronie WWW archiwum wszystkich uchwał Rady od roku 1990, a także bieżącą informację na temat radnych, Rady, klubów radnych, komisji oraz ich terminów i tematyki posiedzeń. Przed sesją dostępny był przez Internet porządek obrad wraz z projektami rozpatrywanych przez Radę uchwał. Był on widoczny również na bieżąco w trakcie obrad wraz z wynikami poszczególnych głosowań. Wreszcie na ostatniej sesji w tej kadencji, 30 września br., po raz pierwszy w polskim samorządzie, zastosowany został podpis elektroniczny do podpisania przyjętej przez Radę uchwały.

Tak w olbrzymim skrócie przedstawiają się nasze dokonania w kadencji 1998-2002. Ich ocenę pozostawmy mieszkańcom Szczecina, którym życzę jak najlepszych decyzji w zbliżających się wyborach Prezydenta i radnych miasta, zaś naszym następcom - przyszłej Radzie Miasta - życzę aby potrafiła patrzeć dalekosiężnie, koncentrować się na rzeczach ważnych i wybierała zawsze rozwiązania sprzyjające rozwojowi naszego pięknego Szczecina.

Na koniec chciałem podziękować Państwu radnym, kolejnym Prezydentom i członkom Zarządów Miasta, członkom rad osiedlowych, pracownikom Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych szczecińskich instytucji i organizacji za współpracę i pomoc, której doświadczałem w wypełnianiu funkcji Przewodniczącego Rady.

Serdecznie dziękuję.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Dominik Górski
7 października 2002r.

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.