Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta

Zakłady budżetowe i pozostałe jednostki organizacyjne Miasta

Dysponowanie mieniem komunalnym Miasto powierzyło komunalnym jednostkom organizacyjnym. Największą częścią mienia zarządzają zakłady budżetowe.

Z uwagi na liczebność znaczącą rolę odgrywają placówki oświatowo-wychowawcze. Pozostałą częścią majątku komunalnego administrują placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej, placówki kultury, oraz Urząd Miejski.

W okresie od 01.07.2000 r. do 30.06.2001 r. nastąpiło zmniejszenie majątku Miasta będącego w dyspozycji zakładów budżetowych o 2 262 983 PLN.

Przyczyną tego są zmiany organizacyjno - prawne:

  1. Przekształcenie Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Uchwała nr XXIII/636/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 17 kwietnia 2000 roku);
  2. Przekształcenie Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Uchwała nr XXI/619/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000 roku);
  3. Przekształcenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową (Uchwała nr XXXIII/760/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2000 roku);
  4. Likwidacja jednostki budżetowej Ośrodek Integracji Europejskiej (Uchwała nr XXXIII/759/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2000 roku);

Na wartość majątku Miasta, będącego w dyspozycji zakładów budżetowych składa się głównie rzeczowy majątek trwały stanowiący ok. 86%, w którym największą grupę tworzą budynki i lokale. Największą częścią mienia komunalnego w tej grupie dysponuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ( 62,9% ),składają się na nią głównie budynki mieszkalne.

W pozostałych jednostkach ujęto mienie komunalne będące w gospodarstwie pomocniczym Urzędu Miejskiego o wartości 1 628 114 PLN.

Największą część majątku obrotowego odnotowano w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych, stanowią go należności z tytułu dostaw i usług, które zmniejszyły się w ciągu okresu obrachunkowego o 8 241 973 PLN, tj. ok. 29,6%.

Największą część majątku obrotowego obejmują środki związane z realizacją budżetu miejskiego. Ich administratorem jest Wydział Księgowości, stanowią one 70% majątku obrotowego Miasta ogółem.

Tabele oraz wykresy w tym rozdziale przedstawiają te relacje, w sposób szczegółowy określają je załączniki.

Wykres nr 14 - Struktura majątku ogółem (zakłady budżetowe, pozostałe jednostki organizacyjne Miasta, Urząd Miejski) w latach 1999 - 2001

 

wydrukuj stronę