Spis treści

17.1. Administracja rządowa

Rozdział: Organizacja systemu zarządzania miastem
Sfera: SYSTEM ZARZĄDZANIA STRUKTURAMI SAMORZĄDU MIEJSKIEGO

Administrację rządową na obszarze województwa wykonują:

 • wojewoda,
 • działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, w imieniu:
  • wojewody, z ustawowego upoważnienia,
  • własnym, jeżeli ustawy tak stanowią,
 • organy administracji niezespolonej,
 • organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub z zawartego porozumienia,
 • działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach,
 • organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia.

17.1.1. WOJEWODA

Wojewoda sprawuje funkcję związaną z przedstawicielstwem Rady Ministrów na obszarze województwa zachodniopomorskiego m.in. jako:

 • zwierzchnik zespolonej administracji rządowej,
 • organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 • organ wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentant Skarbu Państwa.

Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wice wojewody, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, dyrektora generalnego oraz dyrektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W roku 2006 i 2007 funkcję Wojewody Zachodniopomorskiego pełnił Robert Krupowicz. Po wyborach parlamentarnych pod koniec roku 2007 funkcję wojewody zaczął sprawować Marcin Zydorowicz.

17.1.2. WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA ZESPOLONA

Administracja zespolona – oparta jest na zasadach zespolenia i zwierzchnictwa wojewody, warunkującego skuteczne wykonywanie zadań tej administracji. Jest elementem rządowej administracji terenowej. Szczegółową organizację zespolonej administracji rządowej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego nadawany przez wojewodę, zatwierdzany przez Prezesa Rady Ministrów.

Tabela Nr 17.1.                               
WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
jednostka organizacyjna Stanowisko, imię i nazwisko kierownika jednostki
Stan na dzień
1 stycznia 2006 r.
Stan na koniec kadencji parlamentarnej 
w 2007 r.
Stan na dzień
31 grudnia 2007 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie  nadinspektor Tadeusz Pawlaczyk   nadinspektor Tadeusz Pawlaczyk   nadinspektor Tadeusz Pawlaczyk
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nadbryg. Marek Kowalski - nadbryg. Marek Kowalski - nadbryg. Marek Kowalski
Kuratorium Oświaty
w Szczecinie
Jerzy Kotlęga   Maciej Kopeć Maciej Kopeć
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Szczecinie
Ewa Proch Ewa Proch Ewa Proch
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
Maciej Buczek   Maciej Buczek   Maciej Buczek  
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych 
w Szczecinie 
Władysław Horbacz Andrzej Romaniuk Andrzej Romaniuk
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Szczecinie
Ewa Madeja Ryszard Kabat Ryszard Kabat
Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Kołodziej Nowakowska Małgorzata Kołodziej Nowakowska Małgorzata Kołodziej Nowakowska
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Szczecinie z siedzibą
w Lubieszynie
Janusz Witkowski  Włodzimierz Paliga Włodzimierz Paliga
Inspekcja Weterynaryjna, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie   Tomasz Grupiński Tomasz Grupiński Tomasz Grupiński
Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Szczecinie 
Antoni Myłka Regina Zagała Regina Zagała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Szczecinie
Ewa Stanecka Ewa Stanecka Ewa Stanecka
Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wojewoda jest zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej. Kieruje nią, koordynuje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego działania oraz ponosi odpowiedzialność związaną z rezultatami
jej funkcjonowania.

17.1.3 WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA

Administracja niezespolona bywa czasem określana jako specjalna. To część administracji rządowej w terenie jako organy podporządkowane właściwym ministrom bądź kierownikom państwowych osób prawnych
i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa. Wobec niej wojewoda posiada uprawnienia opiniodawcze, koordynacyjne oraz kontrolne (kontrolne w pewnym zakresie).

Organy tej administracji działające na obszarze województwa zobligowane są m.in. do:

 • uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego,
 • zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami wojewody,
 • składania wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie bieżących wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa.

Tabela Nr 17.2.
ORGANY WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ
jednostka organizacyjna Stanowisko, imię i nazwisko kierownika jednostki
Stan na dzień
1 stycznia 2006 r
Stan na koniec kadencji parlamentarnej w 2007 r. Stan na dzień
31 grudnia 2007 r
Izba Celna w Szczecinie Witold Krochmal Jacek Kapica Jacek Kapica
Urząd Celny w Szczecinie Piotr Szkudlarek Dariusz Pawłowski Dariusz Pawłowski
Izba Skarbowa w Szczecinie Antoni Gawron p.o. Ernest Iwańczuk p.o. Ernest Iwańczuk
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie Bogdan Rychlik p.o. Janina Rudawska p.o. Janina Rudawska
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie Zenon Gorzała p.o. Maciej Bezulski p.o. Maciej Bezulski
Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie p.o. Janusz Jankowski  p.o.  Waldemar Sześciel p.o. Waldemar Sześciel
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie Jarosław Grabowski  p.o. Andrzej Tyrcha p.o. Andrzej Tyrcha
Okręgowy Urząd Miar
w Szczecinie
Stanisław Lipski  Stanisław Lipski  Stanisław Lipski 
Obwodowy Urząd Miar w Szczecinie Kazimierz Witkowski Kazimierz Witkowski Kazimierz Witkowski
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Andrzej Kreft Andrzej Kreft Andrzej Kreft
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Zdzisław Moryń Zdzisław Moryń Zdzisław Moryń
Pomorski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie ppłk SG Mikołaj Gruszczyński   ppłk SG Mikołaj Gruszczyński   ppłk SG Mikołaj Gruszczyński  
Urząd Morski
w Szczecinie
kpt.ż.w.inż. Piotr Nowakowski kpt.ż.w.inż. Tadeusz Wojtasik kpt.ż.w.inż. Tadeusz Wojtasik
Urząd Statystyczny
w Szczecinie

Anna Pazdan
Dominik Rozkrut Dominik Rozkrut
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie ppłk Marek Balcerek ppłk Wojciech Kordański ppłk Wojciech Kordański
Wojewódzki Sztab
Wojskowy w Szczecinie
płk dypl. Robert Jabłoński kmdr Dariusz Jabłoński kmdr Dariusz Jabłoński
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie Zbigniew Gąsowski Zbigniew Gąsowski Zbigniew Gąsowski
Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie  Stanisław Kasperek Stanisław Kasperek Stanisław Kasperek
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie dr n. med. Paweł Zienkiewicz  dr n. med. Paweł Zienkiewicz  dr n. med. Paweł Zienkiewicz 
Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

17.1.4. ZMIANY W STRUKTURZE ADMINISTRACYJNEJ ORAZ KOMPETENCJACH

W 2006 r. Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu nadany został nowy statut, na podstawie którego wprowadzone zostały zmiany w strukturze Urzędu:

 • zlikwidowany został Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych, a jego zadania przejął Wydział Nadzoru i Kontroli (do dnia nadania funkcjonujący jako Wydział Prawny i Nadzoru),
 • Wydział Rozwoju Regionalnego przekształcony został w Wydział Infrastruktury z wyłączeniem zadań dotyczących nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarki nieruchomościami, które weszły do zakresu działania nowo utworzonego Wydziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Gospodarki Nieruchomościami,
 • Biuro Dyrektora Generalnego przekształcone zostało w Wydział Organizacyjno – Administracyjny,

W 2007 r. utworzony został Oddział Instytucji Pośredniczący w Certyfikacji (z dniem 1 stycznia 2008 r. przekształcony w Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji).

Nowe Kompetencje Wojewody Zachodniopomorskiego rzutowały bezpośrednio na zakres działania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nowe kompetencje Wojewody w zakresie:

 • transportu kolejowego,
 • realizacji prawa do rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP,
 • nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • ustanowieniaa wieloletniego planu „Pomoc państwa w zakresie dożywania”,
 • ochrony granicy państwowej,
 • transportu drogowego (ponowne przejęcie nadzoru nad Inspekcją Transportu Drogowego),
 • Prawa ochrony środowiska,
 • zasad prowadzenia polityki rozwoju,
 • szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych,
 • zapobiegania szkodom w środowisku,
 • ujawniania informacji w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • zatrudnienia socjalnym,
 • zarządzania kryzysowego

wynikają m.in. z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r., nr 175, poz. 1462 ze zm.).

Natomiast wynikające z powyższej ustawy uchylone kompetencje Wojewody dotyczą zmian w ustawach:

 • o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • o fundacjach,
 • o rybactwie śródlądowym,
 • o lasach,
 • Prawo geologiczne i górnicze,
 • o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • prawo energetyczne,
 • prawo o ruchu drogowym,
 • o ochronie zwierząt,
 • o usługach turystycznych,
 • o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 • o zatrudnieniu socjalnym,
 • o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego,
 • o pomocy społecznej,
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zadania i kompetencje wynikające z wyżej wymienionych ustaw Wojewoda przekazał w większości Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, część starostom powiatowym, a w przypadku legalności zatrudnienia – Państwowej Inspekcji Pracy.