Spis treści

3.3. Gazownictwo

Rozdział: Infrastruktura techniczna
Sfera: SFERA EKOLOGICZNO-PRZESTRZENNA

Zaopatrzeniem Szczecina w gaz zajmuje się Zakład Gazowniczy Szczecin, który wchodzi w skład Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Szczecin zasilany jest w gaz ziemny wysokometanowy grupy E.
Dystrybucja gazu na obszarze miasta odbywa się poprzez sieć gazociągów niskiego oraz średniego ciśnienia.
W Szczecinie zlokalizowane są trzy stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia na terenie osiedli: Podjuchy, Warszawo, Płonia oraz 45 stacji gazowych drugiego stopnia.

Wykres nr 3.3.

Źródło: Zakład Gazowniczy Szczecin.

Tabela Nr 3.6.
LICZBA ODBIORCÓW GAZU W LATACH 2006–2007
wyszczególnienie 2006 2007
gospodarstwa domowe (w tym liczba gazomierzy zbiorczych) 118 504 (952) 118 851 (952)
zakłady produkcyjne 420 428
pozostali użytkownicy 2 126 2 218
ogółem 121 050 121 497
Źródło: Zakład Gazowniczy Szczecin.

Liczba czynnych podłączeń do budynków wynosiła odpowiednio:

  • w 2006 roku 18 604,
  • w 2007 roku 18 974.

Natomiast liczba gospodarstw domowych, wykorzystujących gaz do ogrzewania wynosiła:

  • w 2006 roku 36 338,
  • w 2007 roku 37 546.

Wykres nr 3.4.

Źródło: Zakład Gazowniczy Szczecin.

Wysokość cen i stawek opłat za paliwo gazowe w 2007 roku wynosiła:

Tabela Nr 3.7.
CENY GAZU GZ-50 w 2007
okres obowiązywania cena za paliwo gazowe* stawka stałych opłat za usługę
przesyłową*
[zł/m3] [zł/miesiąc]
01.01.2007 r. – 31.12.2007 r. 1,49 1,8 – 65
*Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %
Źródło: Zakład Gazowniczy Szczecin.

Stan infrastruktury gazowniczej podlega bieżącej kontroli. Sieć gazowa jest poddawana renowacji w obrębie całego miasta. Stosunkowo zawodna sieć żeliwna została już praktycznie wycofana z eksploatacji, a w jej miejsce wybudowano nowoczesną sieć polietylenową, która składa się przede wszystkim z przewodów PE średniego ciśnienia. Dostawa gazu pod średnim ciśnieniem gwarantuje zachowanie właściwego ciśnienia gazu w każdym miejscu sieci rozdzielczej.
Na inwestycje poprawiające stan infrastruktury gazowej wydano odpowiednio: w 2006 roku 12,7 mln zł, a w 2007 roku 18,1 mln zł. Wykonano między innymi:

  • modernizację sieci przy ul. Białostockiej, Ułańskiej, Szczerkowej, ul. Niedziałkowskiego (do ul. M. Cassino), ul. M. Cassino (od pl. Zamenhoffa do pl. Odrodzenia), ul. Wyzwolenia oraz stację redukcyjno-pomiarową przy ul. Rugiańskiej;
  • przyłączenia nowych odbiorców, w tym m.in. Drobimex, Zakłady Pralnicze, kotłownia przy ul. Benesza, Telemetria, SSR ”Gryfia”.

Zaopatrzenie Szczecina w gaz jest realizowane w sposób ekologiczny i nowoczesny. Potrzeby zaspokajane są na bieżąco, co w połączeniu ze stałą modernizacją i dbałością
o stan techniczny sieci daje pewność ciągłych i bezpiecznych dostaw gazu do odbiorców.