Strona główna Demografia
 

1. DEMOGRAFIA

1.1 LICZBA I STRUKTURA LUDNOŚCI

Na koniec 2003 roku ludność Szczecina liczyła 414 032 osoby (www.stat.gov.pl/urzedy/szczec), z czego 217 004 to kobiety, stanowiące 52,4% ogółu ludności. Wskaźnik feminizacji wynosił 109,8. Przewaga kobiet pojawia się jednak dopiero wśród mieszkańców powyżej 45. roku życia. Dzieci i młodzież, to w większości mieszkańcy płci męskiej.

Wykres Nr 1.1

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

Ludność Szczecina stanowi 24,4% mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, co wskazuje, że znaczny potencjał siły roboczej (ok. 40%) skupiony jest w naszym mieście.

Wykres nr 1.2

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych
Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Do końca 1994 roku liczba ludności Szczecina stale rosła, choć w coraz mniejszym stopniu. Natomiast począwszy od 1995 roku wielkość tę charakteryzuje tendencja spadkowa.

Populacja Szczecina to społeczeństwo starzejące się. W okresie 31.12.2001 r. - 31.12.2003 r. liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym obniżyła się o 6 076 osób. Wzrosła natomiast liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (o 1 926 osób) oraz liczba ludności w wieku produkcyjnym (o 2 606 osób).

 

   
Rozdział 1. (format PDF)
Liczba i struktura ludności

Gęstość zaludnienia

Przyrost naturalny. Migracje

Warunki bytowe ludności

   

 

   
        powrótgóra    
 

Urząd Miejski w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. +48 (91) 42 45 819 fax: +48 (91) 42 45 820
e-mail: wrm@um.szczecin.pl Internet: www.szczecin.pl Optymalizacja: MSIE 5.0, 1024x768 true color, ISO 8859-2.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004 Urząd Miejski w Szczecinie.