Aktualności

Międzynarodowa matura w Szczecinie - nabór do klas


Rozpoczął się nabór do klas Międzynarodowej Matury, pre-IB i IB.

Klasy zostaną utworzone w roku szkolnym 2010/2011, w II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie. Certyfikat International Baccalaureate Diploma Programme, upoważniający do realizacji Międzynarodowej Matury, II LO w Szczecinie otrzymało w kwietniu 2010 r.

Klasa pre-IB ( liczba uczniów: do 32)

Klasa pre-IB została stworzona z myślą o młodzieży pragnącej kontynuować naukę w klasie drugiej i trzeciej realizującej właściwy, dwuletni program matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme).
W klasie pierwszej uczniowie:

  • realizują polską podstawę programową w oparciu o programy autorskie,
  • poznają wymogi i wyzwanie IB DP,
  • przygotowują się do nauki w języku angielskim będącym językiem wykładowym

w kolejnych dwóch latach nauczania (intensywna nauka języka angielskiego, wprowadzanie terminologii angielskojęzycznej, sporadyczne lekcję w języku angielskim   w poszczególnych przedmiotach)

  • biorą udział w zajęciach Teorii Wiedzy - Theory of Knowledge,
  • zapoznają się elementami CAS-u (Creativity, Action, Service) obowiązkowego programu wspierającego rozwój osobowościowy ucznia,
  • korzystają z pomocy i konsultacji indywidualnych mających na celu ułatwienie uczniom wyboru przedmiotów i poziomów do realizacji w programie IB DP.

W klasie drugiej uczniowie przystępują do zasadniczej części programu matury międzynarodowej. Każdy uczeń dokonuje wyboru sześciu przedmiotów spośród 6 grup.
Co najmniej trzy przedmioty muszą być realizowane na tzw. Higher Level (poziom rozszerzony w wymiarze 6 godzin tygodniowo), pozostałe przedmioty realizowane są na  tzw. Standard Level (poziom podstawowy w wymiarze 4 godzin tygodniowo). Oprócz tego uczeń programu DP IB jest zobowiązany uczestniczyć w około 150 godzinach zajęć TOK (Theory of Knowledge), na których uczniowie badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia. Ponadto są oni również zobowiązani wziąć udział w około 150 godzinach programu CAS (Creativity, Action, Service), który to program ma na celu zachęcanie do rozwijania osobistych umiejętności i zainteresowań, umacnianie ducha odkrywania i poszukiwania. Dodatkowym wymogiem realizacji programu matury międzynarodowej jest napisanie przez ucznia pracy badawczej - Extended Essayo objętości około 4000 słów z dowolnie wybranego przedmiotu nauczanego w szkole.

Klasa IB (liczba uczniów: do 34)
Każdy uczeń rozpoczynający naukę w klasie IB dokonuje wyboru 6 przedmiotów - po jednym z każdej grupy przedmiotowej. Minimum 3 ale nie więcej niż 4 muszą być realizowane na poziomie rozszerzonym HL (po 6 godzin tygodniowo), pozostałe na poziomie standardowym SL (w wymiarze 4 godzin tygodniowo). Oprócz tego uczniowie zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach teorii wiedzy (Theory of Knowledge), na których badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia. Obowiązkowy jest również udział w programie CAS (Creativity, Action, Service), kształtującym wrażliwość społeczną oraz propagującym ideę wolontariatu. Każdy uczeń ponadto pisze pracę dyplomową (Extended Essay), będącą przygotowaniem do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.

Terminy procedur rekrutacyjnych do klasy pre–IB .

Od 10 do 20 maja 2010 r.

– składanie podań przez kandydatów o przyjęcie do klasy pre-IB (WZÓR PODANIA DO POBRANIA NA STRONIE http://ib.lo2.szczecin.pl/ w sekretariacie II LO im. Mieszka I w Szczecinie);

Uwaga: kandydat powinien jednocześnie pomiędzy 10 maja a 07 czerwca 2010 r. wprowadzić swoje podanie do systemu komputerowej rekrutacji do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych i w powyższym terminie dostarczyć je do szkoły pierwszego wyboru;

28 maja 2010 r. (piątek)
           
– egzaminy pisemne:

  • język angielski,
  • test matematyczno-logiczny;

Pomiędzy 29 maja a 2 czerwca 2010 r.

– egzamin ustny w formie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej umiejętności językowe oraz cechy osobowościowe kandydatów;

11 czerwca 2010 r. (piątek) – ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy pre-IB;

15 – 22 czerwca 2010 r.

– kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do klasy pre-IB mają możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły w systemie komputerowej rekrutacji do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych;

Pomiędzy 25 a 29 czerwca 2010 r. do godz.15.00

– kandydaci przyjęci do klasy pre-IB dostarczają do II LO w Szczecinie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał wyników testu gimnazjalnego, 3 podpisane zdjęcia oraz potwierdzają wolę podjęcia nauki;

30 czerwca 2010 r. o godz. 15.00

– wywieszenie listy przyjętych do klasy pre-IB, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki i dostarczyli wymagane dokumenty.

Rodziców i uczniów zainteresowanych programem Międzynarodowej Matury zapraszamy
15 maja 2010 r. o godzinie 11.00 na spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami II LO im. Mieszka I w Szczecinie. Na spotkaniu zapoznamy wszystkich zainteresowanych z założeniami i filozofią IB DP. Po spotkaniu możliwość zwiedzenia szkoły.

Terminy naboru do klasy IB

Terminy procedur rekrutacyjnych do klasy pierwszej IB (rekrutującej się z obecnych uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych).

Od 10 do 20 maja 2010 r.
- składanie podań o przyjęcie do klasy IB przez kandydatów w II LO im. Mieszka I w Szczecinie; kandydować mogą uczniowie, którzy uczą się w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych;

2 czerwca 2010 r. (środa)
- egzaminy pisemne:

  • język angielski,
  • test matematyczno-logiczny;

Pomiędzy 7 a 11 czerwca 2010 r.
- egzamin ustny w formie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej umiejętności językowe oraz cechy osobowościowe kandydatów (egzamin w języku angielskim);

21 czerwca 2010 r. (poniedziałek)
- ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy IB;
Pomiędzy 25 a 29 czerwca 2010 r. do godz.15.00
- kandydaci przyjęci do klasy IB dostarczają do II LO w Szczecinie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał wyników testu gimnazjalnego, oryginał świadectwa ukończenia klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, 3 podpisane zdjęcia oraz potwierdzają wolę podjęcia nauki;

30 czerwca 2010 r. o godz. 15.00
- wywieszenie listy przyjętych do klasy IB, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki i dostarczyli wymagane dokumenty.


12.05.2010