Aktualności

Konsultacje społeczneRozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK)
Spotkania zorganizowano dla rad osiedli: Pomorzany, Międzyodrze - Wyspa Pucka, Żydowce - Klucz , Skolwin i Stołczyn.
Chodzi przede wszystkim o to, by dostarczyć wszystkim zainteresowanym jak najwięcej informacji na temat planowanej inwestycji oraz potrzeb i sposobu jej realizacji.

Szczecin stawia na ekologię i tworzy kompleksowy system gospodarki odpadami.
Uchwała RM XXIII/472/04 z 28.06. 2004 w sprawie planu gospodarki odpadami wskazywała, że jednym z elementów polityki miasta w tym względzie jest budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK).
Prezydent Miasta realizuje zapisy tej polityki. Gospodarka odpadami to poważny problem dla Szczecina. Chcemy być miastem ekologicznym.

Dzięki staraniom Prezydenta Miasta, projekt „Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” znalazł się na liście indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Monitor Polski obwieszczenie
z 06.03.2008) – jest to oficjalna lista projektów, które mają szansę na dofinansowanie ze środków unijnych. Szczecińska inwestycja może kosztować 287,48 mln zł, szacunkowa kwota dofinansowania 244,36 mln zł - przewidywany okres realizacji projektu – 2009-2012 .

Szczecin tworzy kompleksowy program gospodarki odpadami.
Prawo obliguje nas do redukcji odpadów, które trafiają na składowiska. Do 2020 roku na wysypiska może w sumie trafić co najwyżej 35 % tej masy biodegradowalnych składników, które wyprodukowano w roku 1995. Po 1 stycznia 2013 roku na wysypiskach będzie można składować odpady, które zawierają śladowe ilości organiczne. Zamyka się drogę odpadom, które mogą być w taki sposób przetworzone, by odpady deponowane nie zawierały już składników organicznych i palnych.

Dlatego Szczecin będzie realizował kompleksowy program zagospodarowania odpadów. Przygotowany jest już nowy Program Gospodarki Odpadami, w którym określono cele
i rodzaje działań, jakie będą realizowane.

W najbliższych latach zwiększy się liczba pojemników na selektywną zbiórkę odpadów. Miasto chce edukować mieszkańców w tym zakresie – w 2007 roku niewiele osób segregowało odpady (10 % zakładanej wartości w przypadku papieru, 29% w przypadku szkła i 2 % w przypadku tworzyw sztucznych).

W Szczecinie będzie więcej punktów zbiórki odpadów problemowych. Planuje się uruchomienie kompostowni i sortowni odpadów komunalnych.

Miasto rozpocznie budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK). Zgodnie z badaniami wytypowano kilka lokalizacji: Ostrów Grabowski,
ul. Gdańska, ul. Stołczyńska teren Wiskordu i Pomorzany. Analiza wykonalności wskaże, która z tych lokalizacji jest najlepsza dla miasta i mieszkańców.

Wszelkie decyzje będą podejmowane po konsultacjach z mieszkańcami – stąd rozpoczęte konsultacje społeczne.

Do tej pory odbyły się już spotkania między innymi z organizacjami pozarządowymi i radnymi a także dziennikarzami. W ramach postępu prac odbywać się będą kolejne spotkania z innymi grupami, a także spotkania w większym gronie.
O postępach prac będziemy na bieżąco informowali – wszelkie informacje na nowej stronie www.gospodarka-odpadami.pl
Badania prowadzone aktualnie na potrzeby Miasta wskazują, że realizacja projektu budowy ZTPOK jest istotnym elementem systemu. Budowa zakładu pozwoli na redukcję strumienia nieprzetworzonych odpadów komunalnych, które kierowane będą na składowiska, a także na pozyskanie energii elektrycznej i cieplnej, która będzie można wykorzystać na potrzeby mieszkańców miasta.

Rocznie w Szczecinie na gospodarkę odpadami wydajemy około 26 mln zł.


06.05.2008