Aktualności

Śmiała i nowoczesna Strategia dla Szczecina


Rada Miasta Szczecina uchwaliła zaktualizowaną Strategię Rozwoju Szczecina. Dokument określa najważniejsze kierunki rozwoju miasta do 2025 r.

Strategia została uchwalona podczaas sesji Rady Miasta, która odbył się 19 grudnia 2011 roku. Za przyjęciem dokumentu głosowało 22 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
W ocenie Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina Strategia jest jednym z ważniejszych dokumentów mówiących o rozwoju miasta.

- To fundament, na którym możemy budować przyszłość Szczecina – ocenił Piotr Krzystek. - Po przyjęciu Strategii, bardzo szybko podejmiemy działania, zmierzające do jej uszczegółowienia i stworzenia programów operacyjnych czyli konkretnych zadań do realizacji.

W ocenie profesora Dariusza Zarzeckiego, szefa zespołu ekspercko-redakcyjnego, który przygotowywał dokument, zaktualizowana Strategia Rozwoju Szczecina jest śmiała i nowatorska, odpowiada też ambicjom współczesnych mieszkańców, którzy brali aktywny udział w jego tworzeniu. Pomoże w dokonywaniu właściwego wyboru zadań, których realizacja przyczyni się do rzecywisteg rozwoju miasta.

- Strategia to mapa drogowa rozwoju Szczecina Mechanizmem, który zagwarantuje osiągnięcie celów strategicznych jest Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS). Strategia wyznacza więc kierunki, z kolei WPRS umożliwia ich osiągnięcie – mówi profesor Zarzecki.

Dokument strategii ma strukturę „drzewka”. Czterem celom strategicznym podporządkowane są, cele operacyjne, na które z kolei złożą się konkretne projekty i realizowane zadania. Choć w dużej części są to zadania własne gminy, to jednak strategia zakłada bardzo wiele zupełnie nowych projektów i zadań, co stanowić będzie proces osiągania postawionych celów.

- Zredukowaliśmy liczbę celów w stosunku do pierwotnego dokumentu - tłumaczy Dariusz Zarzecki. - W strategii z 2002 roku było 5 celów strategicznych, 16 – kierunkowych i 59 celów szczegółowych. Zaktualizowana strategia ma cztery cele strategiczne i 12 celów operacyjnych. Wyszliśmy z założenie, że jeżeli strategia ma być skuteczna, musi koncentrować się na najważniejszych zadaniach.

Cele strategiczne:
1. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia
2. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
3. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
4. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne

Cele operacyjne:
1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej
3. Wspieranie efektywnych usług społecznych
4. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych
5. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw
6. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno – kulturowego
7. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi i relacji Miasto – Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej
8. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu i lokalnych elit
9. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji
10. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej
11. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
12. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

WPRS to Wieloletni Plan Rozwoju Szczecina, który będzie przygotowywany na okres pięciu lat. WPRS utworzą wszystkie projekty i zadania strategiczne miasta, i jego jednostek. Wybierze je Rada Strategii a następnie przedstawi do uchwalenia Radzie Miasta.

Prace nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina rozpoczęły się w lipcu 2009 r. Do udziału w projekcie zaproszono niezależnych ekspertów reprezentujących środowiska nauki, kultury, biznesu i organizacje społeczne. W ciągu niespełna roku podstawowe założenia strategii na kilkunastu spotkaniach panelowych konsultowała grupa kilkuset niezależnych ekspertów, reprezentujących różne gremia.

Jednym z kluczowych etapów prac były konsultacje społeczne. Przyjęta metodologia konsultacji umożliwiała włączenie w opracowanie dokumentu wszystkich mieszkańców Szczecina.
– Wyszliśmy z założenia, że strategia będzie dobra, tylko wtedy, jeśli napiszą ją szczecinianie – tłumaczy Dariusz Zarzecki. – Wszystkie informacje na temat bieżącego etapu realizacji projektu publikowaliśmy w serwisie internetowym, który umożliwiał komentowanie artykułów i zamieszczanie tekstów w Banku Pomysłów. Przez dwa miesiące działał Kiosk Multimedialny Strategii. Wyposażony był w komputery z prezentacją założeń projektu. Mieszkańcy wypełniali ankiety i dzielili się z nami swoimi uwagami. Były to niejednokrotnie bardzo krytyczne opinie, ale im bardziej stanowcze, tym cenniejsze dla nas. Dało nam to nie tylko wiedzę o oczekiwaniach mieszkańców, ale uzmysłowiło ogromną energię drzemiącą w szczecinianach.


20.12.2011


Lista załączników: