Aktualności

­Sesja Rady Miasta – opis


Procedowany porządek sesji
Rada Miasta VI Kadencji
Sesje Rady Miasta Szczecin VI Kadencji

Transmisja z przebiegu sesji Rady Miasta

 Zakończyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta. Obrady zdominował temat czynszów w mieszkaniach komunalnych.

Będzie zmiana w czynszach

Zmiana sposobu obliczania punktów za stan techniczny lokalu i rozluźnienie kryteriów upoważniających do ubiegania się o przyznanie ulgi – to efekt zmian przyjętych podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.

Radni dyskutowali nad propozycją zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015. Wyrazili zgodę na zmianę kryteriów, które mają wpływ na wysokość czynszu za mieszkanie komunalne oraz na obniżkę, o którą może wystąpić najemca lokalu. Zmienili m.in. zapisy dotyczące powierzchni mieszkania. Zgodnie z przyjętymi dziś przez radnych nowymi zapisami uchwały obniżka czynszu może być udzielona na wniosek najemcy, który mieszka w lokalu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej:

a) 50 m2 na jedną osobę w gospodarstwie domowym,

b) 60 m2 na dwie osoby,

c) 70 m2 na trzy osoby,

d) 80 m2 na cztery osoby,

e) 90 m2 na pięć osób,

f) 100 m2 na sześć osób, a w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię użytkową tego lokalu o 10 m2.

Na dogodniejsze zmieniono również zasady oceny punktowej stanu technicznego budynku. Nie zmieniło się natomiast kryterium dochodowe dla osób, które ubiegać się będą o obniżkę czynszu.

Obniżki będą udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza określonego poziomu. Kwota obniżki może wynieść 40-, 30- lub 15 proc. i będzie zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu najemcy i liczby osób w rodzinie. Podstawą obliczania pułapu czynszu stanie się wysokość najniższej emerytury, który obecnie wynosi 799,18 zł

Dla kogo obniżka czynszu?

40% ulga dla:

- jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury (1 x 1.598,36 zł )

- gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury na osobę (n x 1.198,77 zł/os)

30% ulga dla:

- jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 250%

najniższej emerytury (1 x 1.997,95 zł )

- gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury na osobę (n x 1.438,52 zł/os)

15% ulga dla:

- jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 280% najniższej emerytury (1 x 2.237,70 zł )

- gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury na osobę (n x 1.598,36 zł/os).

Radni wprowadzili również zapis, że zmiana wysokości czynszu w okresie do końca grudnia 2014 r. nie może przekroczyć 55 proc. stawki czynszu obowiązującej na dzień 1 października br.

Pozostałe punkty obrad

Na początku sesji Medale za zasługi dla Szczecina odebrali prof. Kazimierz Furmańczyk oraz Paweł Bartnik. Radni wyrazili też zgodę na lokalizację na pl. Tobruckim pomnika Sediny a także na postawienie na Cmentarzu Centralnym pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy promu „Heweliusz”. Przyjęta została też uchwała umożliwiająca likwidacyjną Filii Nr 45 Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy 34/35. Radni nie wyrazili zgody na likwidację filii Nr 42 zlokalizowanej przy ul. Potulickiej 29. Oprócz tego radni przyjęli m.in. następujące uchwały:

Uchwała nr 331 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

Zaproponowane zmiany mają za zadanie m. in. :

· umożliwić osobom zakwalifikowanym do wskazania lokalu i umieszczonym na odpowiednich wykazach wskazanie lokalu, w którym sami przeprowadzą remont: wskazanie lokalu będzie następowało w oparciu o złożony wniosek i wyrażoną w nim wolę przeprowadzenia prac remontowych, których zakres zostanie ujęty w umowie cywilnej;

· urealnić zamiany lokali mieszkalnych poprzez rezygnację z zamian tylko w stosunku do osób posiadających umowę najmu na czas nieoznaczony.

Uchwała nr 330 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ulicy Heyki na rzecz Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Wspomniany teren zostanie oddany w użyczenie na okres 15 lat WOPR ma tam mieć swoja bazę i realizować w niej cele statutowe.
 


19.10.2012


Lista załączników: