Aktualności

Sesja Rady Miasta - opis


 

 Zakończyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

Uchwała 266/13 dotycząca nadania na jednej z ulic Pogodna nazwy: ulica Franciszka Jarzyńskiego”. Z wnioskiem wystąpił Polski Związek Motorowy Okręg PZM w Szczecinie.

Uchwała 267/13 w sprawie nadania nazwy skwerowi. Z wnioskiem o nadanie nazwy „ skwer Zdrowia ” wystąpił jeden ze szczecińskich lekarzy, pomysł został poparty przez Radę Osiedla POGODNO. Skwer ograniczony jest od północnego-wschodu ul. Henryka Siemiradzkiego, od północnego-zachodu ul. Ostrawicką.

Radni miasta przyjęli uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym : „Zawadzkiego - Klonowica 4”, "Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia", „Sławociesze – Stary Szlak” w Szczecinie, „Stołczyn-Policka 3”

Radni zadecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Małe Błonia" i „Turzyn – Szwoleżerów” w Szczecinie

Uchwała Nr 264/13 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały zmieniającej budżet Miasta Szczecin, zakłada m.in.:

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 77.403 zł, które zostaną przeznaczone na projekt Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego).

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 244.321 zł - w związku z podpisaniem porozumień z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej oraz z Polskim Związkiem Pływackim z przeznaczeniem na realizację programu "Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo" w ramach zadania Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

3. Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w kwocie 87.000 zł (wkład własny, współfinansowanie środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura kultury").

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 244.321 zł - w związku z podpisaniem porozumień z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej oraz z Polskim Związkiem Pływackim z przeznaczeniem na realizację programu "Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo" w ramach zadania Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.475.797 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń; przyczyną wzrostu liczby osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego jest podniesienie progu dochodowego dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku, a także zmiana w opłatach czynszowych w zasobie komunalnym miasta, przez co zwiększyła się podstawa wypłacanego świadczenia.

6. Zwiększenie wydatków w wysokości 50.000 zł celem dostosowania pomieszczeń do potrzeb statutowych Akademii Sztuki w Szczecinie.

7. Zwiększenie wydatków w wysokości 85.000 zł na zakup klap dymnych na potrzeby SDS oraz wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren Klubu Sportowego Świt – Skolwin.

8. Przebudowa chodnika przy Placu Batorego - zwiększenie wydatków w wysokości 245.000 zł.

9. Przebudowę z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - zwiększenie wydatków w wysokości 285.920 zł.

Uchwała zakłada również zmniejszenie wydatków, w wyniku uaktualnienia harmonogramów realizacji zadań, wystąpienia oszczędności poprzetargowych oraz planowanego rozliczenia powykonawczego, dla zadań:

1. Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - Łączna - zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000 zł.

2. Przebudowa ulicy Spiskiej - zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000 zł.

3. Przebudowa ulicy Szafera (od Al Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - zmniejszenie wydatków o kwotę 17.748 zł.

4. Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - zmniejszenie wydatków o kwotę 14.930 zł.

 

 

 

 


11.10.2013