Aktualności

Wywieszenie ostatecznej listy osób - lokale socjalne


 

Osoby, które złożyły wnioski o wynajęcie lokalu socjalnego (dla gospodarstw o niskich dochodach) poznają wyniki postępowania w najbliższy piątek, o godzinie 12. Wtedy, w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie wywieszona zostanie ostateczna lista osób, które otrzymają mieszkanie. W tym samym czasie wykaz ukaże się na stronach internetowych ZBiLK.

 

Na liście znajdzie się 71 nazwisk – o 12 więcej niż na projekcie wykazu. Oznacza to, że nie 59 jak pierwotnie zakładano, a 71 rodzin otrzyma propozycję zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Zwiększenie liczby mieszkań nastąpiło na skutek weryfikacji punktów po złożeniu odwołań do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Po wprowadzeniu zmian w punktacji ZBiLK postanowił przygotować więcej lokali socjalnych, aby można było przekazać je większej liczbie osób.

Każda z osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu otrzyma propozycję najmu konkretnego mieszkania. Po otrzymaniu takiej oferty przyszły najemca będzie mógł obejrzeć lokal i podpisać umowę. W przypadku braku akceptacji propozycji w miarę możliwości przedstawiona zostanie kolejna.

 

Zasady przyznawania lokali socjalnych:

 

ü  Wnioskodawcom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, którzy zostali ujęci w ostatecznym wykazie Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZBiLK wskazuje ofertę wynajęcia lokalu.

ü  W pierwszej kolejności ofertę otrzymują wnioskodawcy, którzy uzyskali najwyższą wartość  punktów.

ü  Po wydaniu oferty wynajęcia lokalu socjalnego wnioskodawca w terminie 
7 dni od daty jej otrzymania może obejrzeć lokal i określić swoje stanowisko dotyczące przyjęcia lub odmowy przyjęcia proponowanego lokalu.

ü  Przed wydaniem upoważnienia do zawarcia umowy najmu ZBiLK ponownie sprawdza kryterium dochodowe oraz czy wnioskodawca nadal ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

 

Obowiązujące kryterium dochodowe:

 

Gospodarstwo:

ü     1-osobowe – max 1246,72 zł

ü     2-osobowe – max 1329,84 zł 

ü     3-osobowe – max 1994,76 zł

ü     4-osobowe – max 2659,68 zł

ü     5-osobowe – max 3320,75 zł

ü     6-osobowe – max 3989,52 zł

ü     7-osobowe – max 4654,44 zł

ü     8-osobowe – max 5319,36 zł

 

Powyższe progi dochodowe określa Uchwała Rady Miasta Szczecin. Prawo mówi też, że „Gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu socjalnego, gdy przekroczenie kryterium dochodu (…) następuje nie więcej niż o 15%”. Wtedy maksymalny dochód przedstawia się następująco:

 

ü     1-os. – max 1433,73 zł

ü     2-os. – max 1529,31 zł

ü     3-os. – max 2293,97 zł

ü     4-os. – max 3058,63 zł

ü     5-os. – max 3818,86 zł

ü     6-os. – max 4587,95 zł

ü     7-os. – max 5352,61 zł

ü     8-os. – max 6117,26 zł

 

Dane liczbowe: 

 

Typ lokalu, na najem którego składany był wniosek

Liczba mieszkań / nazwisk na ostatecznym wykazie

Liczba wniosków

Liczba odwołań

Liczba przypadków odwołań, które zmieniły punktację

Lokal socjalny

71

2294

392

37

 

Kryteria punktacji wniosków:

 

ü  Okres zamieszkiwania w Szczecinie.

ü  Zakończony i pozytywnie zaopiniowany udział w programach pomocowych lub terapiach.

ü  Stan zdrowia.

ü  Zamieszkiwanie w lokalach chronionych lub treningowych.

ü  Dotychczasowe warunki mieszkaniowe.

ü  Okres oczekiwania w „starej kolejce”.

Punkty ujemne:

ü  Dewastacja poprzedniego lokalu.

ü  Samowolne zajęcie mieszkania.

ü  Posiadanie prawa do innego lokalu.

ü  Zbycie poprzedniego mieszkania lub rezygnacja z niego.

 

Sprawdzenie ostatecznego wykazu:

 

9 sierpnia (piątek), godz. 12.00, siedziba ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Strony internetowe: www.zbilk.szczecin.pl; www.nowa-polityka-mieszkaniowa.szczecin.pl

 

Linki do uchwały:

 

http://www.nowa-polityka-mieszkaniowa.szczecin.pl/images/downloads/akty_prawne/uchwa%C5%82a%20Rady%20Miasta%20Szczecin%20w%20sprawie%20najmu%20lokali.pdf

http://www.nowa-polityka-mieszkaniowa.szczecin.pl/images/downloads/akty_prawne/zasady%20wynajmowania%20668.12.pdf

 

Kolejny wykaz:

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do wynajęcia mieszkania do wykonania remontu na koszt przyszłego najemcy upubliczniona zostanie w drugiej połowie sierpnia. O dokładnym terminie poinformuję Państwa oddzielnym komunikatem.

 

Kontakt:

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z „kolejką mieszkaniową” zapraszamy do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 codziennie od godziny 7.30 do 15.30.

Do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Działu Zasiedleń Lokali Mieszkalnych (pok. nr 4) 91 43 30 226; 91 43 45 421; 91 43 45 455. 


06.08.2013