Aktualności

Nabór do przedszkoli


Dziś, 15 marca 2010r. rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Szczecin na rok szkolny 2010/2011.

Dnia 15 marca 2010r. na stronach http://nabor.szczecin.pcss.pl zamieszczono szczegółowy informator o wszystkich przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych. Sukcesywnie będą tam umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.
Po raz kolejny rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku przedszkolach przez te same dzieci.
System zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta. Rodzice będą mogli łatwo uzyskać informacje o wszystkich placówkach na stronie internetowej http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

W okresie 15.03.2010r. – 15.04.2010r. – rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą dokonać ewentualnych zmian w wyborze szkoły podstawowej z poprzedniego roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW


W trakcie rekrutacji rodzice mogą wybrać trzy przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej zależy. Wypełniamy tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki. Podanie należy zanieść WYŁĄCZNIE do placówki pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.

UWAGA !!!:

1. Rodzice dzieci w wieku 3-5 lat mogą wybrać trzy przedszkola publiczne.
2. Rodzice dzieci 5 – letnich obowiązkowo wypełniają deklarację, w której podejmują decyzję, czy ich dziecko w przypadku przyjęcia do przedszkola ma realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w grupie „0” czy w oddziale dla dzieci 5 – letnich. Deklarację można pobrać w przedszkolu.
3. Rodzice dzieci 6 – letnich mogą wybrać trzy preferencje w tym przynajmniej dwie szkoły podstawowe, z czego jedną obwodową.


Ja poruszać się po systemie elektronicznym:

 • proszę otworzyć stronę WWW - http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/
 • następnie stworzyć podanie ze swoją listą preferencji,
 • wypełnić pozostałe pola formularza,
 • proszę wydrukować wypełniony formularz, podpisać własnoręcznie długopisem, dołączyć do formularza zaświadczenia wydane przez zakłady pracy, potwierdzające zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów.
 • proszę zanieś formularz do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
 • Po wypełnieniu karty zgłoszenia drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce
 • w wybranym przez siebie przedszkolu.
 • Rodzice, którzy wypełnili kartę zgłoszenia ręcznie i złożyli ją w przedszkolu, będą mogli także otrzymać w przedszkolu numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji dotyczący jego dziecka.
   

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2010/2011 zawiera następujące dane:

 • Numer i adres placówki pierwszego wyboru,
 • Dane osobowe dziecka wraz z numerem PESEL, który identyfikuje dziecko,
 • Adres zamieszkania dziecka ze wskazaniem Gminy,
 • Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
 • Informacje dodatkowe, dotyczące prawnych opiekunów dziecka, posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Liczba posiłków, z których będzie korzystało dziecko,
 • Kolejne preferowane placówki, w przypadku gdyby dziecko nie otrzymało miejsca w placówce pierwszego wyboru,
 • Kartę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2010/2011, którą wypełniają wyłącznie rodzice dzieci 6-letnich,
 • Dane o miejscu pracy rodziców (do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów),
 • Telefon kontaktowy do rodziców,
 • Własnoręczny podpis rodziców/prawnych opiekunów.


Ważne daty

 • W okresie 15.03.2010r. – 15.04.2010r. – rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą dokonać ewentualnych zmian w wyborze szkoły podstawowej z poprzedniego roku.
 • Dnia 15 marca 2010 r. zostanie uruchomiony uaktualniony informator internetowy o przedszkolach;
 • W dniach 15 marca 2010r. – 15 kwietnia 2010 r.– składanie przez rodziców kart zgłoszeń do przedszkola,
 • 28 kwietnia 2010 r., godz. 15.30 – ogłoszenie wyników przez uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji.
 • Od dnia 28 kwietnia 2010r. rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Prosimy nie wpisywać w karcie zgłoszenia przedszkoli, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w naszym mieście, gdyż nie wszystkie przedszkola biorą udział w rekrutacji elektronicznej. W tym roku są to wszystkie przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin. Nie ma wśród nich przedszkoli niepublicznych. W razie wątpliwości listę placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej można będzie sprawdzić na stronie internetowej http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

W sytuacji, gdy ktoś z Państwa nie dysponuje komputerem, proszę o udanie się do wybranego przez siebie przedszkola. Upoważniony pracownik przekaże Państwu wniosek w wersji papierowej. Proszę wypełnić wszystkie pola formularza ręcznie, podpisać wniosek i złożyć w placówce. Przeszkolony operator do systemu elektronicznego wprowadzi wszystkie dane zawarte w złożonym przez Państwa wniosku.

UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LETNICH !!!

Na wniosek rodzica oraz jeśli pozwolą na to warunki organizacyjne szkoły, naukę w I klasie szkoły podstawowej będą mogły rozpocząć dzieci sześcioletnie, które:

 • objęte były wychowaniem przedszkolnym w wieku 5 lat lub
 • posiadają opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o osiągnięciu tzw. "dojrzałości szkolnej", czyli możliwości wcześniejszego spełniania obowiązku szkolnego,

W celu umożliwienia rodzicom podjęcia właściwej decyzji dotyczącej terminu rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka, został utworzony interaktywny kanał komunikacyjny. Tam można przesłać pytanie do Wydziału Oświaty i na bieżąco uzyskać odpowiedź wchodząc na stronę internetową: www.um.szczecin.pl


15.03.2010