Aktualności

Gospodarka odpadami - termin złożenia deklaracji


22 kwietnia 2013 r. rada miasta zmieniła wzór deklaracji i przesunęła termin jej złożenia na 15 czerwca.

Decyzje podjęte na sesji 22 kwietnia 2013 zarówno te dotyczące metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami jak i nowego wzoru deklaracji oraz terminu jej złożenia muszą uzyskać akceptację organów nadzorczych Rady Miasta Szczecin, tj.: Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewody Zachodniopomorskiego,  a następnie zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwały będą prawomocne 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewiduje się, że nastąpi to w połowie maja. Wówczas właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli złożyć nowe deklaracje. Za Państwa pośrednictwem apelujemy do mieszkańców o wstrzymanie się ze składaniem deklaracji do czasu jej uprawomocnienia.

Nowy termin wyznaczony na złożenie deklaracji został przesunięty na 15 czerwca 2013 r.

Zgodnie z decyzją Rady Miasta z 22 kwietnia Ci wszyscy, którzy już złożyli deklaracje (ok. 400 osób), będą zobowiązani złożyć ją ponownie według nowego wzoru.

Jednocześnie informujemy, że do dyspozycji wszystkich zainteresowanych metodą naliczania opłat za odpady, wypełnieniem deklaracji  itp.  są infolinie 91 435 11 99  i  91 435 11 98, które są obsługiwane przez 9 osób  oraz mail: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Dodatkowo dla mieszkańców w sali Biura Obsługi Interesantów uruchomiono trzy stanowiska a w filii urzędu na prawobrzeżu jedno, dedykowane osobom, które zbędą składać deklaracje.  Jednocześnie w przygotowaniu jest generator deklaracji, który będzie dostępny na stronach urzędu miasta. Dzięki niemu będzie można wprowadzić i zapisać dane, a następnie wydrukować, następnie wysłać pocztą lub złożyć deklarację osobiście w urzędzie. Dla osób posiadających podpis elektroniczny istnieje możliwość złożenia deklaracji przez internet.

Nowe, przyjęte rozwiązania oparte są na wykorzystaniu dwóch metod naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Szczecinie.

Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. Metoda oparta jest o ilość zużytej wody a właściciel nieruchomości będzie mógł  przyjąć do podstawy naliczenia opłaty alternatywnie:

1.    zużycie wody z 12 miesięcy (tak jak w obowiązujących zasadach) lub
2.    dwukrotność zużycia z 6 kolejnych miesięcy.

Zarządca, spółdzielnia, wspólnota, które składać będą deklaracje w imieniu mieszkańców nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej mogą wybrać najkorzystniejszy dla danej nieruchomości wariant. Jeżeli na przykład zużycie wody w okresie jesienno-zimowym jest niższe od zużycia w okresie wiosenno letnim to przyjęcie go do naliczania opłaty wg proponowanego rozwiązania spowoduję niższą wysokość opłaty.

Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na niższym poziomie określono stawki: 4,35 zł / m3 i 5,55 zł / m3 w zależności od deklaracji dotyczącej segregowania odpadów. Dotychczasowe uchwalone 19 listopada 2012 r., które wynosiły odpowiednio 4,94 zł / m3 i 6,43 zł / m3.

W zabudowie jednorodzinnej rada miasta przyjęła metodę opartą na zryczałtowanej opłacie od gospodarstwa domowego, niezależnej od ilości zużytej wody na danej nieruchomości. Stawka miesięczna opłaty będzie stała. Dla segregujących odpady wyniesie 57 zł miesięcznie. Dla nieruchomości, których właściciele nie zadeklarują segregowania odpadów "u źródła" wysokość opłaty wyniesie 85 zł miesięcznie.
 
Więcej informacji na stronie www.ecozmiany.szczecin.pl

25.04.2013