Aktualności

Szczeciński Szybki Tramwaj. Marzenia pomkną po torach


Po wielu latach przygotowań rozpocznie się budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji. W najbliższym czasie podpisana też będzie umowa z wykonawcą prac budowlanych.

Budowa SST jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali Paweł Szaciłło, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

– Marzenia o szybkim tramwaju w końcu nabiorą realnych kształtów i w 2015 mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego połączenia między prawobrzeżem i lewobrzeżem Szczecina. To będzie kamień milowy w rozwoju szczecińskiej komunikacji miejskiej. Inwestycja była przygotowywana przez wiele lat. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy podpisać umowę na dofinansowanie budowy szybkiego tramwaju –powiedział Piotr Krzystek.             

SST – podstawowe informacje

Przedsięwzięcie obejmuje budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli pośredniej "Turkusowa" o długości 4 km. Wybudowane zostanie torowisko biegnące po wykonanych w ramach przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę estakadach oraz po moście. W dalszej części linia tramwajowa biegnie po terenie oraz w wykopach. Po przekroczeniu Regalicy linia tramwajowa przebiegać będzie między jezdniami ul. Hangarowej, po czym bezkolizyjnie dla ruchu samochodowego skręci do ulicy Jaśminowej, dalej prowadzona będzie pod wiaduktem kolejowym w kierunku osiedla Słonecznego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa wiaduktów nad Szczecińskim Szybkim Tramwajem w ulicy Hangarowej i Batalionów Chłopskich oraz budowa przystanków i pośredniej pętli " Turkusowa".

Opisane prace podzielone będą na następujące etapy:

 • Etap Ia - przebudowa ul. Hangarowej wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego,
 • Etap Ib - przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego i przystankiem "Gryfińska",
 • Etap Ic - budowa torowiska tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do pośredniej pętli "Turkusowa".

Zadanie 1A

Zadanie obejmuje przebudowę południowej jezdni ul. Hangarowej od wiaduktu drogowego na odcinku ponad 672 m w kierunku granicy miasta w celu dostosowania układu drogowego do bezkolizyjnego skrzyżowania z trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Jezdnia południowa ul. Hangarowej zostanie przesunięta oraz podniesiona poprzez nasypy i wiadukt drogowy, pod którym przebiegać będzie trasa SST.

Zadanie 1A ma na celu stworzenie bezkolizyjnego skrzyżowania trasy projektowanego torowiska tramwajowego z południową jezdnią ul. Hangarowej. Przebieg torowiska w obrębie skrzyżowania zaprojektowano w wykopie obudowanym ściankami szczelnymi. Zmiana geometrii południowej jezdni ul. Hangarowej pozwoli na budowę trójprzęsłowego wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni przy utrzymaniu ruchu na jezdni istniejącej.

Zakres zadania 1A obejmuje w szczególności:

 • budowę wiaduktu trójprzęsłowego nad projektowaną trasą torowiska tramwajowego wraz ze znajdującymi się bezpośrednio pod nim elementami obudowanego wykopu,
 • przebudowę istniejącej jezdni na odcinkach włączenia projektowanego układu geometrycznego w jezdnię istniejącą,
 • budowę nowych dojazdów do projektowanego wiaduktu nad torami tramwajowymi,
 • oświetlenie projektowanej jezdni,
 • odwodnienie projektowanej jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę istniejącej sieci energetycznej i teletechnicznej (kolizje) z poprowadzeniem jej w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż projektowanej jezdni,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne, poręcze,
 • rekultywację i zagospodarowanie terenu w pasie istniejącej jezdni po realizacji nowej jezdni,
 • tymczasową organizację ruchu z wyznaczeniem objazdów na czas przebudowy włączeń projektowanej jezdni w jezdnię istniejącą.

 

Zadanie 1B

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni ciągu ulic Batalionów Chłopskich – Gryfińska na odcinku dojazdów do projektowanego wiaduktu (nad obudowanym wykopem tramwaju) o długości ok. 181 m, budowę wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni, przebudowę odcinka jezdni ulicy Jaśminowej długości ok. 52 m oraz przebudowę w niezbędnym zakresie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. Projektowana przebudowa istniejącej jezdni wiąże się z koniecznością podniesienia istniejącej niwelety o ok. 2,0 m. Konieczność podniesienia niwelety istniejącej jezdni wynika z warunku zachowania minimalnej skrajni tramwajowej pod obiektem, przy przejściu dna obudowanego wykopu nad istniejącą kanalizacją sanitarną w ciągu istniejącej jezdni ulicy Batalionów Chłopskich – Gryfińskiej.

W wyniku realizacji zadania 1B nastąpi dostosowanie układu istniejącej ulicy Batalionów Chłopskich-Gryfińska do projektowanego, bezkolizyjnego, połączenia trasy torowiska tramwajowego w dolnym poziomie oraz do projektowanego przystanku tramwajowego „Gryfińska”, usytuowanego przed skrzyżowaniem trasy tramwaju z ulicą Batalionów Chłopskich – Gryfińska. Konstrukcja wiaduktu będzie powiązana z konstrukcją ścian bocznych obudowanego wykopu torowiska.

Zakres realizacji zadania 1B obejmuje w szczególności:

 • przebudowę istniejącej jezdni ciągu ulic Batalionów Chłopskich – Gryfińska na odcinku dojazdów do projektowanego wiaduktu nad projektowaną trasą torowiska tramwajowego,
 • budowę wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni,
 • przebudowę odcinka jezdni ulicy Jaśminowej,
 • przesunięcie budynku przy ul. Bat. Chłopskich 61 oraz wykonaniem prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047,
 • odwodnienie projektowanych jezdni,
 • oświetlenie projektowanych jezdni,
 • przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę istniejącej sieci wodociągowej,
 • przebudowę istniejącej sieci gazowej,
 • przebudowę istniejących sieci teletechnicznych,
 • oznakowanie pionowe i poziome jezdni z elementami bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, poręcze).

 

Zadanie 1C

Zadanie dotyczy budowy nowego torowiska tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do pośredniej pętli „Turkusowa”, zlokalizowanej na wysokości hipermarketu "Selgros". Pętla „Turkusowa” w Projekcie będzie funkcję pętli końcowej.

Zakres zadania 1C obejmuje w szczególności:

 • budowę linii dwutorowej po terenie od pętli „Basen Górniczy”,
 • budowę linii dwutorowej na obiektach mostowych przeznaczonych dla linii tramwajowej,
 • budowę linii dwutorowej po terenie w pasie między istniejącymi jezdniami Trasy Nowocłowej,
 • budowę peronów przystankowych na przystanku „Lotnisko”,
 • budowę torów tramwajowych z ominięciem istniejących podpór wiaduktu „Leszczynowa” – niezależna geometria toru lewego i prawego,
 • budowę torów tramwajowych wzdłuż ul. Hangarowej z odgięciem łukiem w kierunku ul. Bat. Chłopskich wraz z pętlą pośrednią „Turkusowa”, która w Etapie I będzie pełnić funkcję pętli końcowej. Część torowiska zaprojektowano w wykopie obudowanym ściankami szczelnymi w formie szczelnej wanny. Szerokość w świetle ścian wynosi 10.0m na szlaku oraz 16,0m na długości projektowanego przystanku „Gryfińska”,
 • budowę pętli pośredniej „Turkusowa” wraz z ciągami pieszymi w kierunku ul. Jaśminowej i Bagiennej oraz w kierunku osiedla „Słoneczne” i hipermarketu „Selgros”,
 • lokalizację słupów trakcyjnych, napowietrznej sieci trakcyjnej oraz linie kablowe zasilające sieć trakcyjną.

 

 

SST - korzyści

 

Dzięki realizacji SST nastąpi:

 •             poprawa oferty transportu miejskiego w mieście poprzez zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
 •             poprawa warunków korzystania z transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne,
 •             zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury w związku z poprawą jej stanu technicznego,
 •             zwiększenie przepustowości na omawianej trasie poprzez odciążenie natężenia ruchu kołowego - SST stanie się alternatywą transportową dla codziennie dojeżdżających z prawobrzeża na lewobrzeże i odwrotnie, dlatego zakłada się, że część podróżujących zaniecha codziennego podróżowania samochodem,           
 • zmniejszenie awaryjności infrastruktury transportowej,
 •             poprawa oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie hałasu i emisji spalin,
 •             poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •             zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Szczecin (poprzez stworzenie dostępnej dla wszystkich oferty łatwego i szybkiego pokonywania dużych odległości).

 

SST – stan aktualny

 

Miasto jest na ukończeniu kilku przetargów związanych z realizacją SST. W przetargu na wykonawcę prac budowlanych nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty. Złożyło ją  konsorcjum Mytoll – Strabag, które wartość prac wyceniło na ok. 166 mln zł.  Najkorzystniejszą ofertę wybrano też w przetargu na Inżyniera Kontraktu. Złożyło ją Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-INVEST, które wartość prac wyceniło na przeszło 1,2 mln zł. Trwa ocena ofert w przetargu na nadzór autorski. Podpisanie umów nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2013 r. Początek robót budowlanych to kwiecień 2013. Czas realizacji inwestycji to 24 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą prac.

 

SST- dane

 

 • Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko
 • Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku
 • Działanie: 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych
 • Całkowite koszty projektu: 239 817 241,14 PLN
 • Koszty kwalifikowane: 187 656 072,20 PLN
 • Koszty niekwalifikowane: 52 161 168,94 PLN
 • Dofinansowanie: 106 081 977,61 PLN

15.03.2013


Lista załączników: