Aktualności

VII Zachodniopomorski Festiwal Fotografii i Filmu Turystycznego


Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Agencja Reklamowa „Danad” ogłaszają konkurs pod nazwą VII Zachodniopomorski Festiwal Fotografii i Filmu Turystycznego. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Celem konkursu jest promowanie turystycznej atrakcyjności regionu zachodniopomorskiego – jego przyrody, zabytków, mieszkańców, turystów, zjawisk i wydarzeń. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, a Tematyka nadesłanych prac może dotyczyć jedynie obszaru Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach:

  • Miejski obszar turystyczny (MOT) – turystyka w Szczecinie i innych miastach województwa zachodniopomorskiego, walory i atrakcje poza głównymi szlakami turystycznymi, unikalne a dotychczas niedostrzeżone obszary krajobrazu miejskiego.
  • Wiejski obszar turystyczny (WOT) – zachodniopomorska agroturystyka, turystyka wiejska, produkty regionalne, tradycje grup etnicznych.
  • Tego jeszcze nie znamy (TEG) – zachodniopomorskie atrakcje, walory i produkty – imprezy, obiekty,  jeszcze nie znane szerszej publiczności .
  • Film (FIL) – przestrzeń, woda i zieleń, nowe ikony regionu, nowe zjawiska, architektura, imprezy, turystyka sakralna/religijna, turystyka edukacyjna.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 października 2009 roku w usztywnionych kopertach na adres: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście. Na kopercie należy umieścić dopisek  VII Zachodniopomorski Festiwal Fotografii i Filmu Turystycznego".
Nagrody w konkursie:
a.       Nagroda Grand Prix – 2000 zł
b.       4 nagrody,  po jednej w każdej kategorii, po 700 zł 
c.       4 wyróżnienia o wartości 250 zł  każde

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie ZROT, przez pocztę e-mail: info@zrot.pl i telefonicznie 091 433 41 26, oraz na stronach www.zrot.pl. Koordynatorem Konkursu jest Pan Wojciech Hawryszuk 501 693 300.

Patronat:


Władysława Husejko
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Piotra Krzystka
Prezydenta Miasta Szczecin

 


04.09.2009