Aktualności

Matura Międzynarodowa w II LO w Szczecinie


Konferencja prasowa w LO nr II na temat międzynarodowej matury

Od roku szkolnego 2010/2011 II LO im. Mieszka I w Szczecinie rozpocznie realizację program Międzynarodowej Matury.

21 kwietnia szkoła otrzymała informację o przyznaniu certyfikatu będącego potwierdzeniem, że II LO spełniło warunki do realizacji programu MM. Było to zwieńczenie trzyletnich starań o uzyskanie prawa do przeprowadzenia międzynarodowego egzaminu maturalnego. Od września w II LO powstaną dwie klasy związane z realizacją programu MM. Jedna to klasa pre-IB przygotowująca do programu MM. Druga realizująca ten program.
– To wielki sukces szczecińskiej oświaty, która stawia na jakość kształcenia i realizuje coraz więcej programów służących poprawie nauczania – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina
Matura Międzynarodowa (The International Baccalaureate) uznawana jest przez polskie uczelnie i umożliwia młodzieży dostęp do większości szkół wyższych w integrującej się Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Matura Międzynarodowa otwiera również absolwentom drogę do najlepszych uczelni na świecie takich jak Cambridge, Oxford, Yale, MIT czy Harvard.
Międzynarodowa Matura jest przedsięwzięciem, które wymaga od szkoły spełnienia wielu bardzo wysokich wymagań. Procedury i dokumenty aplikacyjne wyraźnie je określają i tylko nieliczne szkoły w Polsce posiadają certyfikaty IB, co bardzo dobrze świadczy o kadrze pedagogicznej „dwójki” i wysokim poziomie nauczania w tej szkole.
- Uzyskanie przez II LO certyfikatu IB jest bez wątpienia ciekawym i interesującym poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów nie tylko Szczecina, ale również całego naszego regionu - mówi Jolanta Jastrzębska dyrektor II LO.

O międzynarodowej maturze

IB DP, realizowany jest w języku angielskim i kończy się egzaminem maturalnym. Program Matury Międzynarodowej obejmuje sześć przedmiotów wybieranych przez ucznia z 6 grup. Co najmniej trzy przedmioty muszą być realizowane na tzw. Higher Level (HL - poziom rozszerzony), pozostałe przedmioty mogą być realizowane na tzw. Standard Level (SL - poziom podstawowy). Oprócz tego, uczeń programu IB jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach TOK (Theory of Knowledge) – Teoria Wiedzy, na których uczniowie badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia. Są oni również zobowiązani wziąć udział w programie CAS (Creativity, Action, Service), który to program ma na celu indywidualny rozwój ucznia, zachęcanie do rozwijania osobistych umiejętności i zainteresowań, umacnianie ducha odkrywania i poszukiwania. Celem tego programu jest również inspirowanie ucznia do odpowiedzialności za społeczeństwo w ogóle, a szczególnie ludzi wymagających opieki. Dlatego też zadaniem CAS jest m.in. rozwijanie wrażliwości społecznej wśród uczniów, w tym propagowanie idei wolontariatu. Dodatkowym wymogiem realizacji tego programu jest napisanie przez ucznia pracy badawczej - Extended Essay, w języku angielskim.

Struktura programu Matury Międzynarodowej

 • Grupa 1: język podstawowy (najczęściej język ojczysty ucznia)
 • Grupa 2: drugi język obcy
 • Grupa 3: historia, geografia, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, zarządzanie, technologia informacyjna
 • Grupa 4: biologia, chemia, fizyka, ekologia
 • Grupa 5: matematyka
 • Grupa 6: sztuka lub jeden z przedmiotów z grup 2-5

Egzamin Matury Międzynarodowej

 • każdy przedmiot maturalny wybrany na początku przystąpienia do programu przez ucznia jest punktowany w skali 1 do 7 punktów.
 • za prace pisemne z sześciu przedmiotów, oceniane zawsze poza granicami Polski, uczeń może uzyskać łącznie 42 punkty.
 • dodatkowe 3 punkty uczeń może uzyskać za napisanie pracy dyplomowej oraz za zaliczenie przedmiotu teoria wiedzy.
 • uczeń może uzyskać maksymalnie 45 punktów, aby uzyskać Dyplom Międzynarodowej Matury uczeń zobowiązany jest uzyskać 24 punkty (z 45-ciu możliwych).

Pozostałe warunki uzyskania Dyplomu Matury Międzynarodowej:

 • napisanie pracy (EE - Extended Essay) w języku wykładowym o objętości do 4000 słów z dowolnie wybranego przedmiotu nauczanego w szkole;
 • zaliczenie co najmniej 150 godzin zajęć CAS (ang. Creativity, Action, Service - twórczość, działanie, pomoc). W ramach CAS-u prowadzi się zajęcia sportowe, działalność artystyczną, społeczną itp.;
 • zaliczenie kursu teorii wiedzy (TOK - Theory of Knowledge) składającego się z około 100 godzin, mającego na celu naukę podstaw epistemologii oraz krytycznego myślenia u uczniów.

Działania podjęte przez II LO im. Mieszka I w Szczecinie w celu uzyskania certyfikatu IB DP

 • w roku 2007 Rada Pedagogiczna II LO wyraża zgodę na realizację programu MM, konsekwencją jest złożenie formularza zgłoszeniowego;
 • w roku szkolnym 2008/2009 w II LO rozpoczęto intensywne działania w celu realizacji procedur niezbędnych do ubiegania się o certyfikat IBO, który umożliwi szkole tworzenie klas realizujących program MM;
 • zapoznano radę pedagogiczną z założeniami i filozofią programu IB DP;
 • kwiecień 2009 roku do IBO w Genewie złożono formularz aplikacyjny (część A), a w czerwcu otrzymano w pozytywną odpowiedź na złożoną aplikację i uzyskano status szkoły kandydującej;
 • nawiązano współpracę z dyrekcją publicznego II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej, 1349 IB School w Poznaniu, efektem tej współpracy był m.in. wyjazd i udział nauczycieli II LO w zajęciach IB DP prowadzonych w poznańskiej szkole;
 • nauczyciele opracowali programy nauczania;
 • w listopadzie 2009 roku złożono do IBO w Genewie formularz aplikacyjny (część B);
 • nauczyciele uczestniczyli i nadal uczestniczą, zgodnie z harmonogramem, w obowiązkowych szkoleniach, uzyskując wymagane certyfikaty;
 • 23 – 24 lutego 2010 r. organizacja wizyty autoryzacyjnej;
 • 21 kwietnia 2010r. przyznanie szkole świadectwa autoryzacji czyli CERTYFIKATU IBO

Międzynarodowa Matura – działania w roku 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie otwiera oddziały:

 • klasy pierwszej pre-IB, rekrutującej się z obecnych uczniów klas III gimnazjum;
 • klasy realizującej program międzynarodowej matury, rekrutującej się z obecnych uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Opis klasy pre-IB (przygotowującej do udziału w programie MM):
Klasa pre-IB została stworzona z myślą o młodzieży pragnącej kontynuować naukę w klasie drugiej i trzeciej realizującej właściwy, dwuletni program matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme).
W klasie pierwszej uczniowie:

 • realizują polską podstawę programową w oparciu o programy autorskie,
 • poznają wymogi i wyzwanie IB DP,
 • przygotowują się do nauki w języku angielskim będącym językiem wykładowym w kolejnych dwóch latach nauczania (intensywna nauka języka angielskiego, wprowadzanie terminologii angielskojęzycznej, sporadyczne lekcję w języku angielskim w poszczególnych przedmiotach),
 • biorą udział w zajęciach Teorii Wiedzy - Theory of Knowledge,
 • zapoznają się elementami CAS-u (Creativity, Action, Service) obowiązkowego programu wspierającego rozwój osobowościowy ucznia,
 • korzystają z pomocy i konsultacji indywidualnych, mających na celu ułatwienie uczniom wyboru, przedmiotów i poziomów do realizacji w programie IB DP.

Terminy procedur rekrutacyjnych do klasy pre–IB

od 10 do 20 maja 2010 r.
- składanie podań o przyjęcie do klasy pre-IB przez kandydatów w II LO im. Mieszka I w Szczecinie;
Uwaga: kandydat powinien jednocześnie pomiędzy 10 maja a 7 czerwca 2010 r. wprowadzić swoje podanie do systemu komputerowej rekrutacji do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych;
28 maja 2010 r. (piątek)
- egzaminy pisemne:

 • język angielski,
 • test matematyczno-logiczny;

Pomiędzy 29 maja a 2 czerwca 2010 r.
- egzamin ustny w formie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej umiejętności językowe oraz cechy osobowościowe kandydatów;
11 czerwca 2010 r. (piątek)
- ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy pre-IB;
15 – 22 czerwca 2010 r.
- kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do klasy pre-IB mają możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły w systemie komputerowej rekrutacji do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych;

Pomiędzy 25 a 29 czerwca 2010 r. do godz.15.00

- kandydaci przyjęci do klasy pre-IB dostarczają do II LO w Szczecinie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał wyników testu gimnazjalnego, 3 podpisane zdjęcia oraz potwierdzają wolę podjęcia nauki;
30 czerwca 2010 r. o godz. 15.00
- wywieszenie listy przyjętych do klasy pre-IB, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki i dostarczyli wymagane dokumenty.

Terminy procedur rekrutacyjnych do klasy pierwszej IB (rekrutującej się z obecnych uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych).

Od 10 do 20 maja 2010 r.
- składanie podań o przyjęcie do klasy IB przez kandydatów w II LO im. Mieszka I w Szczecinie; kandydować mogą uczniowie, którzy uczą się w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych;
2 czerwca 2010 r. (środa)
- egzaminy pisemne:

 • język angielski,
 • test matematyczno-logiczny;

Pomiędzy 7 a 11 czerwca 2010 r.
- egzamin ustny w formie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej umiejętności językowe oraz cechy osobowościowe kandydatów;
21 czerwca 2010 r. (poniedziałek)
- ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy IB;

Pomiędzy 25 a 29 czerwca 2010 r. do godz.15.00

- kandydaci przyjęci do klasy IB dostarczają do II LO w Szczecinie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał wyników testu gimnazjalnego, oryginał świadectwa ukończenia klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, 3 podpisane zdjęcia oraz potwierdzają wolę podjęcia nauki;
30 czerwca 2010 r. o godz. 15.00
- wywieszenie listy przyjętych do klasy IB, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki i dostarczyli wymagane dokumenty.

Rodziców i uczniów zainteresowanych programem Międzynarodowej Matury zapraszamy 15 maja 2010 r. o godzinie 11.00
na spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami II LO im. Mieszka I w Szczecinie.
Na spotkaniu zapoznamy wszystkich zainteresowanych z założeniami i filozofią IB DP.
Po spotkaniu możliwość zwiedzenia szkoły.


23.04.2010