Aktualności

Stawki za wodę i ścieki bez zmian


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie proponuje, aby stawki opłat  za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków nie uległy zmianie. 

ZWiK Sp. z o.o. przedłożył Prezydentowi Miasta wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Na podstawie wniosku przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta, który powinien być procedowany w trakcie sesji w dniu 22 marca.

Proponowane stawki opłat

Spółka proponuje, aby we wspomnianym okresie stawki opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków pozostały na dotychczasowym poziomie i wynosiły:

 

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostki miary

Stawka brutto w zł

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

1m3 dostarczanej wody

 

4,34

2.

j.w.

1m3 odprowadzanych ścieków

6,75

 

Bez zmian proponuje się również zachować opłaty abonamentowe w wysokości:

 

Lp.

Grupa odbiorców

Opis

Jednostka miary

Stawka brutto w zł

 

1.

Gospodarstwa domowe

Odbiorcy przemysłowi

Pozostali odbiorcy

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców   rozliczanych na podstawie wodomierza   głównego lub na podstawie wskazań    wodomierza mierzącego ilość  wody bezpowrotnie zużytej

zł/miesiąc

9,20

stawka opłaty abonamentowej za każdy wodomierz dodatkowy lub każdy wodomierz ogrodowy *) służący do określenia ilość wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodów

zł/miesiąc

5,16

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody oraz odbiorców, u których odczytu wodomierza dokonuje  przedsiębiorstwo trzecie

zł/miesiąc

4,04

 

*) wodomierz ogrodowy rozliczany jest w okresie wegetacji roślin od 15 kwietnia do 15 września.
Podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 8%, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
(Dz. U.  z dnia 17 grudnia 2010r., Nr 238 poz.1578)

 

 

Sposób obliczenia taryf

Wnioskowane taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Podstawą wyliczenia proponowanych cen są niezbędne przychody, gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Założono Planowane koszty Spółki w okresie 01.05.2016 – 30.04.2017 poziomie 187,7 mln zł. Wspomniana kwota obejmuje m.in.koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:

  • koszty energii elektrycznej, paliw, materiałów niezbędnych do produkcji wody i oczyszczania ścieków
  • amortyzację,
  • podatki i opłaty,
  • opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • spłaty rat kapitałowych i  odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  • koszty osobowe.

 

Przy ustalaniu cen, jak w każdym roku, kierowano się zasadą, aby obciążenie budżetu gospodarstwa domowego z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków było na możliwie najniższym poziomie i nie przekraczało 4 % średniego dochodu gospodarstwa domowego.

 

Skutki utrzymania wysokości taryf

 

W okresie 01.05.2016 r. – 30.04.2017 r. przewidziano dostarczenie odbiorcom 19.365.000 m3 wody oraz odprowadzenie 17.700.000 m3 ścieków. Przyjmując, że:

  1. przewidywane średnie miesięczne zużycie wody na jednego mieszkańca wyniesie 2,86 m3 (ok. 94 litrów na dobę),
  2. średnia ilość odprowadzonych ścieków ukształtuje się na poziomie 2,79 m3 (ok. 92 litrów na dobę), to miesięczny koszt korzystania z usług ZWiK w okresie 01.05.2016-30.04.2017 roku wyniesie 31,21 zł na jednego mieszkańca.

 

Ustalone ceny mają zapewnić prawidłową realizację zadań eksploatacyjnych i inwestycyjnych, a w szczególności sfinansowanie obciążeń wynikających ze zrealizowanego programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Spółka w umowach kredytowych zobowiązała się do zapewnienia niezbędnych przychodów pozwalających utrzymanie płynności finansowej na wymaganym poziomie. Do dnia 31.12.2015 r. ZWiK spłacił przeszło 119 mln zł rat kapitałowych oraz blisko 75.3 mln zł odsetek. W okresie 01.05.2016-30.04.2017 planowana jest spłata kolejnych 36,6 mln zł rat kapitałowych oraz blisko 4.6 mln zł odsetek.

 

Racjonalizacja kosztów Spółki

Utrzymanie taryf na niezmienionym poziomie to m.in. efekt działań zmierzających do ograniczenia wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych. Od roku 2010 Spółka ze względu na przewidywane wydłużenie bezawaryjnego użytkowania w celu uniknięcia podwyżek opłat, stosuje m.in. wydłużony okres amortyzacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Jednakże ze względu na ogromną wartość obiektów, pozycja ta nadal stanowi ok. 30 proc. kosztów Spółki. Dzięki zrealizowanym inwestycjom i coraz nowocześniejszym rozwiązaniom technicznym w ciągu 10 lat (do roku 2015) straty wody zmniejszyły się o ok. 1 mln m3.  W poszukiwaniu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów oraz w ramach dbałości o stałe zwiększanie efektywności działań uruchomiliśmy produkcję energii elektrycznej. Wytwarzana jest ona w naszych oczyszczalniach ścieków przy użyciu trzech generatorów o mocy 350 kW w oczyszczalni Pomorzany i jednego o mocy 200 kW w oczyszczalni Zdroje. W ub. roku ZWiK zakończył budowę dwóch farm fotowoltaicznych na terenie Zakładu Produkcji Wody Miedwie. Ich łączna moc to 1,95 MWh. Obie farmy mają produkować ok. 2 mln kWh rocznie.

Oszczędności z tytułu produkcji energii z tych farm szacowane są na ok. 800 tys zł rocznie. W ramach ograniczania kosztów Spółka racjonalizuje też gospodarowanie nieruchomościami i dąży do skumulowania działalności w siedzibie przy ul. Golisza.


17.03.2016