Aktualności

Stypendia Prezydenta


Rozpoczyna się kolejna edycja  programu stypendialnego Prezydenta Szczecina

Stypendium przeznaczone jest dla studentów kształcących się na preferowanych kierunkach kształcenia oraz doktorantów reprezentujących preferowane dyscypliny naukowe i dziedziny sztuki lub przygotowujących pracę dyplomową lub doktorską w preferowanym zakresie i o preferowanej tematyce.
Stypendia przeznaczone są też dla kandydatów, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego.
Wykaz preferowanych kierunków znajduje się na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/dziedziny_nauk.pdf

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta w sekretariacie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin – Plac Armii Krajowej 1 (pok. 411 B – wejście od ul. Odrowąża).  Termin przyjmowania wniosków: 1 do 9 marca 2012 roku.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być student, który:

- jest mieszkańcem Szczecina,
-  w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 26 lat,
- ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
- zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwsze dwa semestry studiów,
- nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów,
- nie powtarzał semestru,
- uzyskał za ostatnie dwa semestry, potwierdzoną przez dziekana, średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 (dotyczy studentów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studentów trzeciego i dalszych semestrów studiów II stopnia),
- ukończył studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym (dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia),
- deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat od ukończenia studiów jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub studiów I stopnia, jeśli na tymetapie stypendysta zakończył edukację, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy dyplomowej,
- dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w niniejszym Regulaminie i w przewidzianym terminie.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być doktorant, który:
- jest mieszkańcem Szczecina,
- w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 30 lat,
- ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
- ma otwarty przewód doktorski oraz ma wyznaczonego promotora rozprawy doktorskiej,
- ukończył studia wyższe jednolite magisterskie lub studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym,
- prowadzi badania oraz przygotowuje rozprawę doktorską w preferowanej dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki,
- deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy doktorskiej,
- ma osiągnięcia naukowe,
- dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w niniejszym Regulaminie i w przewidzianym terminie.

Szczegóły naboru znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem  http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp


23.02.2012