Aktualności

Sesja Rady Miasta


Procedowany porządek sesji
Rada Miasta VI Kadencji
Sesje Rady Miasta Szczecin VI Kadencji 

 
22 kwietnia br. odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta. Podjęto uchwały dotyczące m.in.:
 
Radni ustalili metodę pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz  opłaty za pojemnik. Uchwałę w tej sprawie Rada podjęła już w listopadzie 2012. Na początku bieżącego roku parlament wprowadził jednak zmiany do tzw. ustawy śmieciowej, w związku z czym powróciła dyskusja na temat sposobu obliczenia opłaty. W Radzie pojawiły się propozycje korekt - do wybranej w listopadzie - metody „od wody”. Postulowana przez radnych PiS zmiana miała polegać na wprowadzeniu ryczałtu w zabudowie jednorodzinnej, obniżeniu stawki za odpady segregowane w zabudowie wielorodzinnej. Z kolei proponowana zmiana przedstawicieli SLD w Radzie wprowadzła za podstawę naliczenia opłaty zużycie wody w I i IV kwartale, z jednoczesnym obniżeniem stawek.
W trakcie sesji radni wycofali swoje projekty uchwał. Rada debatowała nad kompromisowym projektem prezydenckim, do którego prezydent w trakcie sesji wprowadził  autopoprawki zmniejszające stawki za odbiór odpadów segregowanych odpowiednio:
-  z 59 zł do 57 zł w ramach opłaty ryczałtowej dla nieruchomości jednorodzinnych
- z 4,45 zł do 4,35 zł za m/3 w budownictwie wielorodzinnym.
Przyjęty przez Radę system oparty jest na wykorzystaniu dwóch metod naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Szczecinie.
Pierwsza metoda dedykowana dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, oparta jest o ilość zużytej wody z tą różnicą, że właściciel nieruchomości będzie mógł za podstawę przyjąć alternatywnie:
1.     zużycie wody z 12 miesięcy (tak jak w obowiązujących zasadach) lub
2.    dwukrotność zużycia z 6 kolejnych miesięcy.
Zarządca, spółdzielnia, wspólnota, które składać będą deklaracje w imieniu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej będzie mógł wybrać korzystniejszy dla danej nieruchomości wariant. Jeżeli na przykład zużycie wody w okresie jesienno-zimowym jest niższe od zużycia w okresie wiosenno letnim to przyjęcie go do naliczania opłaty wg. proponowanego rozwiązania spowoduję niższą wysokość opłaty. Zgodnie z autopoprawką prezydenta radni obniżyli stawki za odbiór śmieci do 4,35 zł/m3  (z  4,45 zł / m3)  za odpady segregowane, oplata  za odpady niesegregowane pozostała na poziomie 5,55 zł / m3, choć obie stawki są niższe od przyjętych w  listopada 2012 r., wówczas wynosiły one odpowiednio 4,94 zł / m3 i 6,43 zł / m3.
Dla zabudowy jednorodzinnej przyjęto metody opartą na zryczałtowanej opłacie, uniezależnionej od ilości zużytej wody na danej nieruchomości - stawka miesięczna opłaty będzie stała. Dla segregujących odpady po obniżce wprowadzonej autopoprawką prezydenta wynosi 57 zł (wcześniej 59 zł) miesięcznie. Dla nieruchomości, których właściciele nie zadeklarują segregowania odpadów "u źródła" proponowana wysokość opłaty to 85 zł miesięcznie.
Przyjęto także nowy wzór deklaracji, oraz termin jej składania przedłużono do 15 czerwca.
 
 
Uchwała 65/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki: 60/5 z obrębu ewidencyjnego nr 3098, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Jana Kułakowskiego.
 
Nieruchomość usytuowana jest w granicach Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo”  z przeznaczeniem pod usługi. Dopuszczalny zakres usług: administracja publiczna, kultura, edukacja, gastronomia, obsługa bankowa, obsługa firm i klientów, handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów mechanicznych.
 
Uchwała 85/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Swobody 17, działka nr 42 z obrębu 1095.
 
Niezabudowana nieruchomość gruntowa ma  powierzchnię 346 m2 , przeznaczenie terenu: usługi produkcyjne, rzemiosło, biurowe, obiekty składowania, warsztaty, dopuszcza się mieszkania funkcyjne.
 
Uchwała 92/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Wiosennej 102 i ul. Wiosennej 104
 
Nieruchomości przeznaczone są  w planie miejscowym pod zabudowę usługową,
obiekty produkcyjne i magazyny, położonych w Szczecinie:
1) przy ul. Wiosennej 102 - działka o powierzchni 2704 m2
,
2) przy ul. Wiosennej 104 o powierzchni 3638 m2
 
Radni podjęli uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Żelechowa Grzymińska, Żelechowa-Widuchowska, Golęcino - Świętojańska, Żydowce osiedle, Nowe Miasto – Potulicka 5.
 
 
Uchwała 102/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia
 
Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym z dniem 21 sierpnia 2011 r. stało się zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust. 6 ustawy za dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze
uchwały, wysokość kosztów i opłat za usuniecie i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów odstąpienia od usunięcia. Maksymalne stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy i są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Minister Finansów ogłosił maksymalne stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na rok 2013 r.

19.04.2013