Aktualności

Nabór do żłobka


Od 21 listopada br. rozpocznie się rekrutacja do Żłobka Nr 9 „Przy strumyku” ul. Brytyjska 19 w Szczecinie.

W okresie od 21 listopada do 7 grudnia 2011r., będzie można składać wnioski o przyjecie dziecka do żłobka. Dokumenty będą przyjmowane w dni robocze, w godzinach 7:30-14:30
w siedzibie Dyrekcji „Żłobków Miejskich” w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3.
Planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania żłobka to 2 stycznia 2012 roku.

W placówce funkcjonować będą trzy grupy wiekowe dla dzieci od 4 miesiąca życia do 3 lat. Łączna liczba miejsc limitowych – 80, w tym 12 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych – po 4
w każdej grupie. Dzieciom niepełnosprawnym nie zapewniamy opieki indywidualnej. Nie zapewniamy diety specjalistycznej. Do żłobka mogą zostać przyjęte dzieci ze schorzeniami narządu wzroku i słuchu oraz lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną.

O przyjęcie dziecka do żłobka mogą ubiegać się Rodzice/Opiekunowie, którzy spełniają następujące kryteria:
1) oboje pracują lub pobierają naukę w systemie dziennym,
2) są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin,
3) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności znacznego stopnia bądź całkowitej niezdolności do pracy.

Wymagane dokumenty:
1) karta zgłoszenia – do pobrania ze strony internetowej www.zlobki.szczecin.pl zakładka DRUKI,
2) oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki przez Rodziców/Opiekunów,
3) kserokopie dowodów osobistych,
4) oświadczenie o zameldowaniu w Szczecinie,
5) zaświadczenie lekarza – specjalisty, opinia psychologa, orzeczenie
o niepełnosprawności z zaznaczeniem że dziecko może uczęszczać do żłobka i nie wymaga indywidualnej opieki,

Uwaga! Punkt 5 dotyczy tylko dzieci niepełnosprawnych.

W przypadku zakwalifikowania większej liczby wniosków w stosunku do miejsc nabór dzieci do żłobka nastąpi drogą losowania. Komisja Kwalifikacyjno - Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora „Żłobków Miejskich” w Szczecinie dokona wnikliwej analizy dokumentów pod względem spełniania kryteriów formalnych i zakwalifikuje wnioski do losowania. Losowanie odbędzie się w siedzibie Dyrekcji „Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
ul. Podhalańska 1-3 i nastąpi w obecności członków ww. komisji, przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli Rodziców/Opiekunów, którzy również zostaną wybrani losowo. Przewidywany termin losowania 12.12.2011r. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w żłobku nr 9, ul. Brytyjska 19. Wnioski, które nie zostaną wybrane otrzymują numer nadany przez losowanie. Numer na wniosku będzie uprawniał do oczekiwania na miejsce w żłobku.

Rodzice/Opiekunowie dzieci, które aktualnie uczęszczają lub oczekują w kolejce na miejsce w innym żłobku naszego Miasta mogą przystąpić do naboru pod warunkiem spełniania kryteriów i złożenia stosownych dokumentów.

Podstawowa opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 270zł miesięcznie, stawka dzienna żywieniowa 4,50zł.
 


17.11.2011