Aktualności

Nabór do przedszkoli


Od dnia 14 marca 2011r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Szczecin na rok szkolny 2011/2012. Równocześnie trwa kampania informacyjna „Moja szkoła – bawi – rozwija – uczy”, skierowana szczególnie do rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich. Dni otwarte w szkołach, rozmowy z nauczycielami, informacje i porady na www.szczecin.pl, plakaty i ulotki, to wszystko ma pomóc rodzicom w podjęciu decyzji gdzie posłać swoja pociechę.

W okresie 14.03.2011r. – 14.04.2011r. – rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą dokonać ewentualnych zmian w wyborze szkoły podstawowej z poprzedniego roku.

Od dnia 14 marca 2011r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Szczecin na rok szkolny 2011/2012. Po raz kolejny rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku przedszkolach przez te same dzieci.

System zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta. Rodzice będą mogli łatwo uzyskać informacje o wszystkich placówkach na stronie internetowej http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

Dnia 14 marca 2011r. na stronach http://nabor.szczecin.pcss.pl zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych. Sukcesywnie będą tam umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW

W trakcie rekrutacji rodzice mogą wybrać trzy przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej rodzicom zależy. Wypełnić należy  tylko jeden wniosek, na którym należy  wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki. Podanie należy zanieść WYŁĄCZNIE do placówki pierwszego wyboru.  Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.

UWAGA !!!:

 • Rodzice dzieci w wieku 3-4 lat mogą wybrać trzy przedszkola publiczne.
 • Rodzice dzieci 5 – 6 letnich mogą wybrać trzy preferencje w tym przynajmniej dwie szkoły podstawowe, z czego jedną obwodową.

Krok po kroku poruszania się po systemie elektronicznym:

 • proszę otworzyć stronę WWW -  http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/
 • następnie stworzyć podanie ze swoją listą preferencji,
 • wypełnić pozostałe pola formularza,
 • proszę wydrukować wypełniony formularz, podpisać własnoręcznie długopisem, dołączyć do formularza zaświadczenia wydane przez zakłady pracy, potwierdzające zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów.
 • proszę zanieś formularz do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
 • Po wypełnieniu karty zgłoszenia drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu.
 • Rodzice, którzy wypełnili kartę zgłoszenia ręcznie i złożyli ją w przedszkolu, będą mogli także otrzymać w przedszkolu numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji dotyczący jego dziecka.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2011/2012 zawiera następujące dane:

 • Numer i adres placówki pierwszego wyboru,
 • Dane osobowe dziecka wraz z numerem PESEL, który identyfikuje dziecko,
 • Adres zamieszkania dziecka ze wskazaniem Gminy,
 • Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
 • Informacje dodatkowe, dotyczące prawnych opiekunów dziecka, posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Liczba posiłków, z których będzie korzystało dziecko,
 • Kolejne preferowane placówki, w przypadku gdyby dziecko nie otrzymało miejsca w placówce pierwszego wyboru,
 • Kartę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2010/2011, którą wypełniają wyłącznie rodzice dzieci 6-letnich,
 • Dane o miejscu pracy rodziców (do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów),
 • Telefon kontaktowy do rodziców,
 • Własnoręczny podpis rodziców/prawnych opiekunów.

 Ważne daty

 • W okresie 14.03.2011r. – 14.04.2011r. – rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą dokonać ewentualnych zmian w wyborze szkoły podstawowej z poprzedniego roku.
 • Dnia 14 marca 2011 r. zostanie uruchomiony uaktualniony informator internetowy o przedszkolach;
 • W dniach 14 marca 2011r. – 14 kwietnia 2011 r.– składanie przez Rodziców kart zgłoszeń do przedszkola,
 • 29 kwietnia 2011 r., do godz. 15.30 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji.
 • Od dnia 29 kwietnia 2011r. rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu, sprawdzają wyniki rekrutacji. 

Prosimy nie wpisywać w karcie zgłoszenia przedszkoli, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Mieście Szczecin, gdyż nie wszystkie przedszkola biorą udział w rekrutacji elektronicznej. W tym roku są to wszystkie przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin. Nie ma wśród nich przedszkoli niepublicznych. W razie wątpliwości listę placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej można będzie sprawdzić na stronie internetowej http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

W sytuacji, gdy ktoś z Państwa nie dysponuje komputerem, proszę o udanie się do wybranego przez siebie przedszkola. Upoważniony pracownik przekaże Państwu  wniosek w wersji papierowej. Proszę wypełnić wszystkie pola formularza ręcznie, podpisać wniosek i złożyć w placówce. Przeszkolony operator do systemu elektronicznego wprowadzi wszystkie dane zawarte w złożonym przez Państwa wniosku.

UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LETNICH !!! (ROK URODZENIA 2005)

Od dnia 1 września 2011 r. na wniosek rodzica oraz jeśli pozwolą na to warunki organizacyjne szkoły, naukę w I klasie szkoły podstawowej mogą rozpocząć dzieci sześcioletnie, które:

 • objęte były wychowaniem przedszkolnym w wieku 5 lat

lub

 • posiadają opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o osiągnięciu tzw. „dojrzałości szkolnej”, czyli możliwości wcześniejszego spełniania obowiązku szkolnego.

Dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczną spełniania obowiązku szkolnego, mają obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Od września 2012 r. obowiązkiem szkolnym zostaną obligatoryjnie objęte wszystkie dzieci sześcioletnie.

UWAGA RODZICE DZIECI 5 – LETNICH  (ROK URODZENIA 2006)

Od dnia 1 września 2011 r. „dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.” W roku szkolnym 2011-2012 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2006r.

W celu umożliwienia Państwu podjęcia właściwej decyzji dotyczącej terminu rozpoczęcia edukacji szkolnej Państwa dziecka, został utworzony interaktywny kanał komunikacyjny.


09.03.2011