Gimnazjum Nr 16


Gimnazjum nr 16

Klasy gimnazjalne przy XIII Liceum Ogólnokształcącym powołaliśmy pierwszy raz w roku 1999, po wprowadzeniu reformy oświaty. Miały one charakter podobny do prowadzonych przez nas wcześniej tzw. klas wstępnych (VII i VIII szkoły podstawowej). Tworzyliśmy je z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych, ale przede wszystkim pracowitych i ambitnych, aby w przyjaznej atmosferze, w kontakcie z rówieśnikami o zbliżonych możliwościach i pozytywnym podejściu do pracy, mogli maksymalnie rozwinąć swoje zainteresowania i zrealizować stawiane sobie cele. Klasy te objęte są merytoryczną opieką XIII LO i Towarzystwa Szkół Twórczych oraz patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego. Od początku tworzyliśmy dwa rodzaje klas: matematyczne i tzw. ogólne. Rekrutacja uczniów do klas „ogólnych” odbywa się na podstawie konkursu świadectw oraz sprawdzianu wiedzy ogólnej, a do klas matematycznych przeprowadzamy pisemny sprawdzian uzdolnień uczniów w kierunku tego przedmiotu.

Naszym podstawowym założeniem jest stworzenie zespołów klasowych mobilizujących do pomysłowości i inicjatywy, których życie będzie bogate zarówno w treści poznawcze, jak i wychowawcze. Chcemy, aby uczniowie spotkali się z atmosferą wzajemnego zrozumienia, życzliwości i tolerancji, a jednocześnie szczególnego uznania dla jednostek pracowitych, twórczych i wysoce moralnych. Poprzez wypracowany stały, przyjazny, ale stanowczy system wymagań, pragniemy wpajać uczniom zasady dobrego wychowania - ładu, porządku, punktualności i odpowiedzialności za siebie i innych.

Zgodnie z ustaleniami organizacyjno - programowymi dla klas gimnazjalnych TST, obowiązujący w nich program nauczania, przewidziany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, został rozszerzony między innymi o:

 • zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego
  i nadobowiązkowo rosyjskiego (uczniowie w wyniku testów kwalifikacyjnych, przeprowadzonych na początku każdego semestru, zostają podzieleni na grupy pod względem stopnia zaawansowania),
 • zajęcia pozalekcyjne, stymulujące rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów (liczne koła przedmiotowe, zajęcia sportowe i artystyczne),
 • indywidualizację toku kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych (po pierwszym semestrze nauki najzdolniejsi uczniowie mogą, na wniosek nauczyciela, realizować indywidualny program lub tok nauki),

ponadto:

 • działalność społecznikowską wychowanków, nauczycieli i rodziców na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
 • noszenie jednolitych strojów szkolnych integrujących społeczność uczniowską.

Założenia organizacyjne klas gimnazjalnych pod opieką XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

1. W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 zostaną powołane następujące klasy gimnazjalne pod opieką XIII LO:

 • klasa matematyczna (jeden lub dwa oddziały, ich ilość uzależniona jest od wyników sprawdzianu uzdolnień matematycznych)
 • klasa ogólna (dwa lub trzy oddziały)

2. Maksymalna ilość uczniów w każdym oddziale: 28

3. Ramowy rozkład zajęć w klasach gimnazjalnych, w trzyletnim cyklu nauczania, przedstawia poniższa tabela (w nawiasach podana jest ilość godzin w klasie matematycznej)

Przedmiot
Liczba godzin tygodniowo
Uwagi
I
II
III
J. polski
4
5
5
J. angielski
4 lub 2
6 lub 3
6 lub 3
w grupach
J. niemiecki
2 lub 4
3 lub 6
3 lub 6
w grupach
Matematyka
5
4 (5)
4
WOS
-
1
2 (1)
Historia
2
2
2
Geografia
2
1
1
Biologia
1
2
2 (1)
Fizyka
1
2
1 (2)
Chemia
2
1
1
Informatyka
1
1
-
w grupach
Zajęcia techniczne
1
-
-
Plastyka
1
-
-
Muzyka
1
-
-
Zajęcia artystyczne
-
-
2
Wych. Fizyczne
4
4
4
Edukacja dla bezpiecz.
-
-
1
Religia/Etyka
2
2
2
Godz. wychowawcza
1
1
1
OGÓŁEM
 34
     35 (36)
     37 (36)
 

4. Koszty finansowe związane z realizacją poszerzonego programu nauki języków obcych ponoszą rodzice uczniów.

5. W dniach 23 - 29 sierpnia 2012 r. odbędzie się obóz integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych. Udział  w obozie jest obowiązkowy.

5 Każdego ucznia z klasy gimnazjalnej obowiązuje jednolity strój
(podczas uroczystości szkolnych, klasowych, reprezentowania szkoły na zewnątrz - granatowa marynarka z naszytym emblematem gimnazjum, dziewczęta - spódnica w szkocką kratę, chłopcy - czarne spodnie,na co dzień - granatowa bluza lub koszulka z emblematem gimnazjum).

Zasady i terminarz rekrutacji

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dn.7.09.91 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)
2) Rozporządzenie MEN z dn. 20.02.04 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

Klasa matematyczna

1. O przyjęciu kandydatów decyduje suma punktów otrzymanych za:

 • oceny z języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa oraz przyrody z klasy piątej i za pierwszy semestr klasy szóstej, obliczane według zasady (ocena - ilość punktów):
  celujący - 7
  bardzo dobry - 6
  dobry - 4
  pozostałe oceny - 0 - (maksymalnie 56 pkt.)
 • realizację w klasie szóstej indywidualnego programu lub toku nauki z matematyki - (15 pkt.)
 • uzyskanie bardzo dobrego wyniku (111 - 122,5 pkt.) w konkursie matematycznym „KANGUR’2011” - (15 pkt.)
 • uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu matematycznego z elementami przyrody ewentualnie za tytuł finalisty konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez XIII LO - (15 pkt.)
 • wynik uzyskany na sprawdzianie uzdolnień kierunkowych z matematyki - (maksymalnie 80 pkt.)

Sprawdzian zostanie przeprowadzony 6 marca 2012 r. o godz. 15.30. Będzie zawierał ok. 20 pytań otwartych (uczeń sam podaje właściwą odpowiedź) o różnym stopniu trudności, z zakresu programu nauczania matematyki, do klasy szóstej włącznie. Czas na udzielenie wszystkich odpowiedzi - 90 minut.
(Test z ubiegłego roku  można otrzymać w sekretariacie szkoły)

2. Trzydziestu kandydatów z najlepszymi wynikami ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki, zostanie przyjętych niezależnie od ilości punktów otrzymanych za pozostałe kryteria.

3. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną:

 • laureaci wojewódzkiego konkursu matematycznego z el. przyrody
 • uczniowie, którzy zajęli miejsca I - IV (126,25 - 143,75 pkt.) w okręgu szczecińskim, w konkursie matematycznym „KANGUR’2011”,
 • laureaci Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez XIII Liceum Ogólnokształcące.

Klasa ogólna

1. O przyjęciu kandydatów decyduje suma punktów otrzymanych za:

 • oceny z języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa oraz przyrody z klasy piątej i za pierwszy semestr klasy szóstej, obliczane według zasady (ocena - ilość punktów):
  celujący - 7
  bardzo dobry - 6
  dobry - 4
  pozostałe oceny -  0 - (maksymalnie 56 pkt.)
 • realizację, w klasie szóstej, indywidualnego programu lub toku nauki, z dowolnego przedmiotu - (20 pkt.)
 • uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych ewentualnie uzyskanie tytułu finalisty Konkursu Humanistycznego, Historycznego lub Matematycznego organizowanego przez XIII LO - (25 pkt.)
 • stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci - (25 pkt.)
 • otrzymanie w roku szkolnym 2010/2011 Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina - (15 pkt.)
 • wynik uzyskany na sprawdzianie wiedzy ogólnej - (maksymalnie 200 pkt.)

Sprawdzian zostanie przeprowadzony 8 marca 2012 r. o godz. 15.30.
Będzie miał formę testu złożonego z zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz zadań otwartych rozszerzonej i krótkiej odpowiedzi o różnym stopniu trudności, z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej. Czas na udzielenie wszystkich odpowiedzi - 90 minut.

(Test z ubiegłego roku  można otrzymać w sekretariacie szkoły)

2. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz laureaci Konkursu Humanistycznego, Historycznego, Matematycznego lub Języka angielskiego organizowanego przez XIII LO.

Informacje dodatkowe:

W razie rezygnacji, przed 30.06.2012 r. osoby zakwalifikowanej do danej klasy, w jej miejsce zostanie przyjęty kandydat z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością ustaloną w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.


Oficjalny serwis Urzędu Miasta Szczecin. Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
Kontakt: boi@um.szczecin.pl
Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację Najwyższa Jakość Quality International 2011 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2008 iQNet Przejrzysta Polska Gmina Fair Play