Załączniki

STRATEGII ROZWOJU SZCZECINA

Załącznik 14.

Polityka wspierania rozwoju gospodarczego


UCHWAŁA NR XXIX/584/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 2004 r.pobierz plik
w formacie PDF

pomoc

 
w sprawie polityki wspierania rozwoju gospodarczego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z Rozdziałem 7 i 8 załącznika do uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina; Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się politykę wspierania rozwoju gospodarczego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 14 Strategii Rozwoju Szczecina, przyjętej uchwałą Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/657/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.wydrukuj stronę